400 yhp
5 yhp = 1 veckas heltidsstudier 

Förkunskaper:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan samt minst betyget godkänt i:
Matematik 2 eller motsvarande
Engelska 5 eller motsvarande
Programmering 1 eller motsvarande
Svenska 1 (Svenska A) eller motsvarande 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk utveckling i yrkesrollen som utvecklare inom SharePoint
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom agila utvecklingsmetoder
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk utveckling i yrkesrollen som utvecklare inom SharePoint

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom apputveckling i yrkesrollen som utvecklare inom SharePoint
 • Lösa sammansatta problem inom apputveckling i yrkes-rollen som utvecklare inom SharePoint
 • Kommunicera åtaganden och lösningar gällande systemutveckling i yrkesrollen som utvecklare
 • inom SharePoint på såväl svenska som ytterligare ett språk. 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk systemutveckling på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som utvecklare inom SharePoint
 • Övervaka utvecklingsarbete samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som utvecklare inom SharePoint

 Obligatoriska kurser

Databasteknik, 30 yhp
Examensarbete/projekt, 20 yhp
Frontend 1, 30 yhp
Frontend 2, 30 yhp
LIA 1, 50 yhp
LIA 2, 50 yhp
MVC, 30 yhp
Programmering C#, 40 yhp
SharePoint administration och anpassning, 30 yhp
SharePoint Framework, 20 yhp
SharePoint-orientering, 10 yhp
SharePoint-utveckling 1, 30 yhp
SharePoint-utveckling 2, 30 yhp

Summa: 400 yhp

 Kurser

Databasteknik – 30 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande goda kunskaper om databaser och databasutveckling för att kunna skapa och använda en optimerad databas med TSQL enligt de professionella riktlinjer som finns.

Målet med kursen är att de studerande genom teori och praktiska övningar ska utveckla kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att skapa stored procedures och programmera mot databaser med Entity Framework i C#.

Kursinnehåll:

 • Relationsdatabaser
 • Entity Framework
 • Linq to Entities
 • I att skapa en databas i SQL Server
 • I att hantera data med Entity Framework
 • I att normalisera databaser
 • I att utveckla en applikation som kommunicerar med en databas genom C# och Code First

Examensarbete – 20 yhp

Syftet med kursen är att bygga vidare på de kunskaper, färdigheter och kompetenser som upparbetats i såväl de skolförlagda kurserna som i LIA-kurserna, och bidra till förståelse för utvecklingsfrågor inom området. Kursens syfte är också att ge färdigheter och kompetenser som bidrar till utbildningens övergripande mål.

Målet med kursen är att de studerande ska, enskilt eller i mindre grupper, praktiskt genomföra ett projekt utifrån en kravspecifikation till ett koncept och färdig SharePoint-applikation. De studerande får träna sig att systematiskt hantera informationssamling och källkritiskt granska den, samt på ett metodologiskt sätt sammanställa informationen med ett vetenskapligt förhållningssätt som utgångspunkt. Examensarbetet ska även resultera i en examensrapport som ska innehålla beskrivning, resonemang, analys och reflektioner. Examensrapporten ska skrivas på engelska.

Kursinnehåll:

 • Kravställning
 • Agila utvecklingsmetoder
 • I att utveckla enligt agil utvecklingsmetodik
 • Rapportskrivning
 • Förbereda och hålla muntliga presentationer
 • Programmering av mjukvarulösningar utifrån en problemställning
 • Att kommunicera åtaganden och lösningar inom kursens arbets- och/ eller studieområde på svenska och engelska
 • Analysera och hitta lösningar på olika problemställningar inom området systemutveckling

Frontend 1 – 30 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande specialiserade kunskaper om webstandarder, med tonvikt på HTML och CSS, och hur en lösning kan standardiseras och optimeras.

Målet med kursen är att de studerande genom teori och praktiska övningar ska utveckla kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att självständigt kunna utveckla genom responsiv design så att en webblösning kan anpassas för att fungera på olika enheter, som t.ex. mobiltelefoner, surfplattor och datorer.

Kursinnehåll:

 • Programmeringsspråk för programmering av webbsidor
 • Multikolumnlayout, navigation och formulär
 • HTML
 • CSS
 • Responsiva webbsidor
 • Webbstandarder
 • Att implementera designskisser i HTML och CSS
 • Skapa webbsidor med hjälp av teknikerna HTML och CSS
 • Självständigt utveckla en responsiv webbsida som fungerar för olika skärmstorlekar och enheter 

Frontend 2 – 30 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande specialiserade kunskaper om JavaScript och olika kodbibliotek, som bl.a. jQuery.

Målet med kursen är att de studerande genom teori och praktiska övningar ska utveckla kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att självständigt kunna skapa webblösningar med effektiv och optimerad kod som körs på klienten med hjälp av JavaScript och olika kodbibliotek.

Kursinnehåll:

 • Datatyper, funktioner, loopar, jämförelser och villkor
 • jQuery
 • TypeScript grund
 • Eventhantering
 • Manipulering av DOM
 • Webb API
 • Ajaxanrop med REST och JSON
 • Att hantera jQuery biblioteket för att effektivisera kod och göra asynkrona
 • Ajax-anrop för att hämta data
 • Hämta, ändra och skapa olika HTML-element med JavaScript och jQuery
 • Utveckla Frontend-tillämpningar
 • Utveckla interaktivitet på hemsidor med JavaScript och jQuery

LIA 1 – 50 yhp

Syftet med kursen är att de studerande, med viss handledning, skaffar sig praktisk erfarenhet av de skolbaserade kurserna genom att delta i LIA-platsens projekt. Kursens syfte är också att bidra till färdigheter och kompetenser som bidrar till utbildningens övergripande läranderesultat.

Målet med kursen är att ge den studerande praktisk erfarenhet för att utveckla färdigheter i, och kompetenser för, att analysera, planera, värdera och utföra de vanligast förekommande arbetsuppgifterna inom yrkesområdet.

Kursinnehåll:

 • Arbetsplanering utifrån tidsbudgetar
 • Att använda utrustning, verktyg och metoder vid utvecklingsarbete
 • Att analysera och föreslå lösningar på problem
 • Att utveckla SharePoint-lösningar med t.ex. SharePoint Framework
 • Att värdera olika lösningars lämplighet utifrån beställarens behov
 • Bedömning av leveransplan och efterleva denna i så stor utsträckning som det är möjligt

LIA 2 – 50 yhp

Syftet med kursen är att ge de studerande fördjupad praktisk erfarenhet av de skolbaserade kurserna. De studerande skall ges möjlighet att självständigt hantera och ta ansvar för arbetsuppgifter som är relevanta i rollen som apputvecklare inom SharePoint. Kursens syfte är också att bidra till färdigheter och kompetenser som bidrar till utbildningens övergripande lärandmål.

Målet med kursen är att de studerande ska ges möjlighet till praktisk erfarenhet som utvecklar färdigheter i, och kompetenser för att analysera, planera, värdera och utföra de vanligast förekommande arbetsuppgifterna inom yrkesområdet.

Kursinnehåll:

 • Arbetsplanering utifrån tidsbudgetar
 • Att använda utrustning, verktyg och metoder vid utvecklingsarbete
 • Analysera och föreslå lösningar på komplexa problem
 • I grupp eller på egen hand utveckla körbara och databasdriva applikationer med t.ex. .NET, SharePoint Framework, MVC, C#, SharePoint-appar, Provider Hostade appar
 • Att värdera olika lösningars lämplighet utifrån beställarens behov
 • Bedömning av leveransplan och efterleva denna i så stor utsträckning som det är möjligt

MVC – 30 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande goda kunskaper om, och förståelse för, vad MVC är, hur det används vid utveckling av databasdrivna applikationer samt ha insikt i vilka fördelar det finns med att använda detta designmönster. De studerande ges en överblick i hur MVC är uppbyggt för att självständigt kunna bygga webbapplikationer med ASP.NET MVC.

Målet med kursen är att de studerande genom teori och praktiska övningar ska utveckla kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att självständigt kunna bygga webbapplikationer med ASP.NET MVC.

Kursinnehåll:

 • Beståndsdelarna och arkitekturen i MVC-mönstret
 • MVC-modeller med LINQ och Entity Framework
 • Routing i ASP.NET MVC
 • Användande av MVC och Web API för att hämta information från databaser
 • Skapande av MVC-lösningar som nyttjar Web API för kommunikation med tjänster
 • Utveckla webbapplikationer genom MVC-modeller

Programmering C# – 40 yhp

Kursen syftar till att studerande lär sig objektorienterad programmering med en fördjupning i programspråket C#. Kursen inleds med att studerande får kunskaper om versionshantering, i t.ex. GitHub, för att kunna programmera säkert.

Målet med kursen är att de studerande genom teori och praktiska övningar ska utveckla sina kunskaper i programmering och objektorientering med verktyget Visual Studio. Stort fokus ligger på den objektorienterade modellen med ett logiskt och metodiskt tänkande.

Kursinnehåll:

 • Versionshantering med GitHub
 • C# – avancerade delar av programspråket C# och dess syntax
 • Felhantering av kod
 • Kodbibliotek i .NET-ramverken
 • Skapa avancerade program med C# utifrån logiska problem
 • Utveckla avancerade program med C# och dess vanligaste .NETramverk.
 • Objektorienterad programmering
 • Problemlösning genom skapande av applikationer i programspråket C#

SharePoint administration och anpassning – 30 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande ytterligare specialiserade kunskaper om olika centrala begrepp i SharePoint Online, som bl.a. tenants, webbplatssamlingar, webbplatser, innehållstyper, web parts, navigering och struktur samt branding. Utöver det kommer den studerande också att lära sig använda andra funktioner som ingår i Office 365, som bl.a. Power Apps, Flow och Forms. Kursen ger också en inblick i vilka möjligheter SharePoint Online erbjuder gällande sökbaserade lösningar med fokus på content search web part, hanterade egenskaper och olika typer av java script baserad visningsmallar.

Målet med kursen är att de studerande genom teori och praktiska övningar ska utveckla kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att självständigt kunna hantera, konfigurera och anpassa en SharePoint-miljö för att möta olika verksamhetsbehov.

Kursinnehåll:

 • Webbplatssamlingar och webbplatser
 • Sökbaserade lösningar
 • Navigering och struktur
 • Power Apps, Flow och Forms
 • Praktisk hantering, konfiguration och anpassning av en SharePointmiljö för att möta olika verksamhetsbehov

SharePoint Framework – 20 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande specialiserade kunskaper om grafiska gränssnitt i Microsofts senaste ”open source”-baserade ”client- side”-ramverk.

Målet med kursen är att de studerande ska, genom teori och praktiska övningar, utveckla kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att självständigt kunna utveckla responsiva lösningar i Sharepoint Framework.

Kursinnehåll:

 • Yeoman, Gulp och Node.
 • Paketering och installation
 • SharePoint ”modern view”
 • Client Side Web Parts
 • Extensions
 • Val av webbutvecklingsverktyg för SPF
 • Installation och deploy

SharePoint-orientering – 10 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande specialiserade kunskaper om vad SharePoint är, hur det är uppbyggt och hur det används, samt hur marknaden för SharePoint ser ut och vilka trender som finns.

Målet med kurser är att de studerande genom teori och praktiska övningar ska utveckla kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att självständigt kunna jobba med hantering och anpassning av listor, programdelar och webbplatser.

Kursinnehåll:

 • Office365-appars integrering med SharePoint
 • Hur marknaden för SharePoint ser ut
 • Hur man bygger enklare intranätlösningar i SharePoint
 • Att bygga säkra applikationer i SharePoint-plattformen
 • Att bygga enklare intranät med webbplatser och webbdelar
 • Arbete med hantering och anpassning av listor, programdelar och webbplatser

SharePoint-utveckling 1 – 30 yhp

Syftet med kursen är att ge den studerande möjlighet att syntetisera, tillämpa och fördjupa sina kunskaper från kurserna Frontend 1 och Frontend 2.

Målet med kursen är att de studerande genom teori och praktiska övningar ska utveckla kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att självständigt kunna bygga, paketera och distribuera SharePoint-appar.

Kursinnehåll:

 • Att använda HTML, JavaScript och CSS för att utveckla interaktiva webblösningar i form av SharePoint hosted Apps
 • Paketering och installation
 • Provisionering av listor, kolumner och innehållstyper
 • Kommunikation mellan host webb och app webb
 • Att tillämpa lösningar baserade på SharePoints REST API såväl som externa JSON-baserade APIer
 • Att bygga, paketera och distribuera SharePointappar

SharePoint-utveckling 2 – 30 yhp

Kursen skall ge de studerande möjlighet att syntetisera, tillämpa och fördjupa sina kunskaper från utbildningens tidigare kurser. De får lära sig hur man paketerar, distribuerar och, med hjälp av React och TypeScript, utvecklar webbdelar för modern pages.

Kursinnehåll:

 • Utveckling, paketering och distribution av webbdelar för modern pages
 • SharePoint PNP-ramverk för utveckling av webbdelar
 • Utveckling av webbdelar med hjälp av React och TypeScript
 • Best practises för användning av PNP-ramverket för utveckling av webbdelar
Dela sidan: