Form: Bunden

Omfattning: 200 YH-poäng = 40 veckor
5 YH-poäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier

 Förkunskapskrav

Lägst betyget E (godkänt) på gymnasieskolans kurser:

 • Matematik 2 (Matematik B) eller motsvarande kunskaper
 • Programmering 1 eller motsvarande 

JavaScript är ett kraftfullt programmeringsspråk som körs direkt i webbläsaren hos användaren. JavaScript används för att göra webbsidor mer funktionella, dynamiska och interaktiva.

Kompetens inom Javascript är idag mycket efterfrågad på arbetsmarknaden. Anledningen till att Javascript ökar i popularitet beror på dess betydelse för utvecklingen av bland annat moderna webb- och mobilapplikationer. Mobilvänliga, lättnavigerade och tillväxtdrivande webblösningar har blivit ett måste för företag inom de flesta branscher för att bibehålla sin konkurrenskraft.

EC Utbildning har sedan 2018 genomfört en Javascriptutvecklarutbildning på 320 yhp. I samarbete med näringslivet har utbildningen kortats ner tidsmässigt för att möta arbetsmarknadens akuta behov av javascriptutvecklare.

Utbildningen ger specialiserade kunskaper inom JavaScript-programmering samt webbutveckling baserat på Javascript, Till skillnad från tidigare utbildning är denna version mer avskalad och intensiv. De studerande har utökad lärarledd tid och arbetar i ett projekt som följer hela utbildningstiden och ökar i svårighetsgrad allt eftersom utbildningen fortskrider.

Utbildningen består av sju kurser varav en är näringslivsförlagd, lärande i arbete (LIA).

Utbildningsöversikt

HTML och CSS , 20 yhp
Agila projekt, 5 yhp
Javascript, 60 yhp
Node.js, 30 yhp
UX och presentation, 10 yhp
Javascriptramverk, 35 yhp
Lärande i arbete, 40 yhp

SUMMA: 200 yhp

HTML och CSS – 20 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom HTML och CSS som krävs för att kunna arbeta som Javascriptutvecklare.

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar, ska utveckla grundläggande, såväl som specialiserade kunskaper, i att skapa olika typer av webblösningar med teknikerna HTML och CSS. I kursen tillägnar sig den studerande också kunskaper inom CSS och tillhörande preprocess-plattformar som SASS (Syntactically Awesome Style Sheets). Under kursen ska den studerande tillägna sig en kunskapsnivå som också möjliggör att förstå och använda andra frontendramverk.

Kursinnehåll:

 • HTML
 • CSS
 • Teknik, struktur och innehåll på webben
 • Webbsäkerhet
 • Introduktion till ramverk för HTML och CSS
 • Skalbara webblösningar
 • SEO (sökmotoroptimering)
 • Strategier för optimerad googlerankning
 • Responsiv design
 • Teckensnitt och typografi med ”vertical rhytm”
 • Versionshantering med Git
 • CSS preprocessorer
 • Bootstrap
 • Installera och programmera med SASS
 • Projektstyrning 

Agila projekt – 5 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom agil projektmetodik som krävs för att kunna arbeta som Javascriptutvecklare.

Målet med kursen är att den studerande tillägnar sig kunskap om olika agila metoder och begrepp och om i vilka sammanhang agila metoder lämpar sig. Kursen behandlar också agila projektverktyg och principerna för deras användning samt koncept för kontinuerlig integration och kontinuerlig deployment av mjukvara. I kursen görs en fördjupning i versionshantering med Git.

Genom övningarna i utbildningens övriga kurser utvecklar den studerande sina kunskaper och färdigheter i agil projektmetodik och processer genom praktisk tillämpning.

Kursinnehåll:

 • Det agila manifestet
 • Agila metoder
 • Agila metoder vs traditionella projektformer
 • Feedback och kommunikation
 • Ramverket Scrum
 • Processen Kanban
 • Extreme Programming – en översikt
 • Principer för kontinuerlig integration
 • Principer för kontinuerlig utrullning
 • Kvalitetssäkring
 • Versionshantering med Git – fördjupning

 Javascript – 60 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Javascript som krävs för att kunna arbeta som Javascriptutvecklare.

Målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskap om koncept inom programmering, interaktioner mot en webbsida samt debugging genom inspektionsverktyget i webbsidan och konsollen. Den studerande tillägnar sig verktyg för att lagra och skicka data samt kommunicera med olika komponenter i en mjukvarulösning. I kursen ingår att lära sig att använda externa javascriptbibliotek.

Flera moment i kursen bygger vidare på, och fördjupar kunskap som den studerande tillägnat sig i kursen Agila projekt, såsom kvalitetssäkring genom testning och kontinuerlig integration.

Kursinnehåll:

 • Javascript
 • Eventhantering
 • Objektorienterad programmering
 • Functional programming
 • Framtidssäker och skalbar programmering
 • Debugging
 • ECMA-script, ES6 och senare versioner
 • Att strukturera och organisera kod
 • Tekniker för DOM interaktion
 • JSON
 • Rest API del 1.
 • Promises, async, await etc.
 • Externa Javascriptbibliotek som Jquery och Jquery plugins
 • Projektstyrning med t.ex. Webpack
 • Templating
 • Praktisk implementation av kontinuerlig implementation/ utrullning
 • Test driven development – TDD
 • Behavior driven development – BDD
 • Att utveckla och leverera ett projekt enligt agila metoder 

Node.js – 30 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Node.js som krävs för att arbeta som Javascriptutvecklare.

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar ska utveckla sina färdigheter i att sätta upp en server och domän, arbeta med databashantering samt med högpresterande och skalbara applikationer i realtid. Kursen behandlar också byggande av webbapplikationer på serversidan och att komplettera Node.js med Express.js samt kommunikation med REST API:er med bl.a. routing och http-transaktioner.

Kursinnehåll:

 • js
 • Asynkronitet
 • Rest API del 2. bl.a. routing och http-transaktioner
 • Moduler
 • Express Node.js webbapplikations ramverk
 • Relationsdatabasen MySql
 • Dokumentdatabaser t.ex. MongoDB
 • Arbete med filsystemet
 • js i produktionsmiljöer
 • js
 • Sätta upp server och domän

UX och presentation – 10 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom UX och presentation som krävs för att arbeta som Javascriptutvecklare.

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar ska utveckla kunskap och färdighet inom interaktion, tillgänglighet, målgruppsanpassning och användarupplevelse för att effektivt kunna samarbeta med andra yrkesroller i mjukvaruprojekt.

 Kursinnehåll:

 • Att skapa webbsidor med tekniker för människa-dator-interaktion (MDI)
 • Tillgänglighet och målgruppsanpassning av webbsidor (bl.a. WCAG – Web Content Accesability Guidelines)
 • Style guides
 • Design och layout
 • Bildformat
 • Bildredigering
 • Olika mediaformat, t.ex. video och ljud
 • Att använda animeringar för att förbättra en webbsidas interaktion
 • Prototyping med wireframes

Javascriptramverk – 35 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Javascriptramverk som krävs för att kunna arbeta som Javascriptutvecklare.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap och färdighet inom Javascriptramverk med fokus på React för att utveckla frontendlösningar för webben. Angular.js och Vue.js kommer att behandlas översiktligt i kursen. I kursen ges också en introduktion till apputvecklingsplattformen Ionic. 

Kursinnehåll:

 • Javascriptramverket React
 • JSX
 • React elements
 • React components
 • Bundling och byggsystem
 • Eventhantering
 • State och lifecycle
 • React och REST API
 • Statehantering och dataflöden
 • Javascriptramverket AngularJs – översikt
 • Javascriptramverket Vue.js – översikt
 • Apputvecklingsplattformen Ionic – översikt 

Lärande i arbete – 40 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser och praktisk erfarenhet från samtliga av de tidigare kurserna och praktiskt tillämpa dem i denna näringslivsförlagda kurs.

Målet är att den studerande efter genomförd kurs kan applicera utbildningens metodik i faktiska projekt och har tillägnat sig specialiserad kunskap om och förståelse för att självständigt kunna utföra arbetsuppgifter inom utbildningens område med hjälp av relevanta arbetsmetoder.

Den studerande ska kunna redogöra för metodik och processer i utvecklingsprojekt, redogöra för kvalitetssäkringsarbetet och dokumentationsbehovet i ett skarpt utvecklingsprojekt och kunna beskriva de teknologier, plattformar och verktyg som används inom det aktuella företaget.

Den studerande ska inom ramen för kursen dela med sig av sina erfarenheter genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation.

Dela sidan: