Mål med utbildningen

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

 • Om Server OS, AD, Office 365/Exchange
 • I Teknisk helpdesk,
 • I Remote management, installation, underhåll, beställning av IT-tjänster
 • I Kundhantering, kommunikation och bemötande
 • I Felsökningsmetodik
 • Om LAN/WAN, hård- och mjukvara inom PC.
 • Om Incident och problemhantering
 • Om SLA
 • I ITIL
 • I ärendehanteringssystem och/eller CRM-system.
 • Om klientnära applikationer

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • Uttrycka dig i tal och skrift, både i svenska och engelska
 • Pedagogiskt och effektivt stödja användare
 • Följa arbetsprocesser kopplat till ITIL
 • Lösa självständigt tekniska problem inom LAN/WAN, hård- och mjukvara inom PC
 • Installera, underhålla och beställa IT-tjänster
 • Tillämpa säkerhetspolicy
 • Förstå olika rollers funktion inom en företagsorganisation
 • Kunna kommunicera muntligt och skriftlig med engelskspråkiga kunder och kollegor.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • Arbeta med ärendehantering samt incident- och problemhantering ärenden som inkommer från Service Desk
 • Arbeta med beställning, rådgivning av tjänster inom IT
 • Arbeta med utvecklingen och förbättringsarbetet kring stödverktyg, processer och metoder.
 • Arbeta med felsökning, problemlösning och utveckling av IT-miljö
 • Arbeta med Microsofts klient och server-miljöer


Omfattning

300 YH-poäng = 1,5 år
5 YH-poäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier

Innehåll i utbildningen

Kurs Poäng
Applikations- och
Desktops-virtualisering
25
Examensarbete 20
Felsökning och support inom
Windows Server OS
35
Felsökningsmetodik,
Fjärrhantering
20
ITIL Foundation v315
Kommunikation och
kundbemötande
20
LIA 1, Teknisk Service Desk50
LIA 2, Support Second
Line 
75
Office 365 Cloud
Computing 
25
Processhanteringssystem 15
Summa: 300

Applikations och Desktops virtualisering, 25 YH-poäng

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper i och

färdigheter i att administrera, övervaka, supportera och felsöka XenApp- och XenDesktop samt att kunna hantera förändringar i miljön

Kursen omfattar följande moment:

 • Desktopvirtualisering
 • Virtuella maskiner
 • Övervakning
 • Rättigheter

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att arbeta supportspecialist inom virtualisering

Examensarbete, 20 YH-poäng

Kursen syftar till att studerande självständigt utvecklar och fördjupar sin kunskap om och förståelse för hur ett teoretiskt och empiriskt arbete inom utbildningens område samt i rapportskrivning, om möjligt på uppdrag av en extern uppdragsgivare, utförs. Vidare syftar kursen även till att uppfylla utbildningens övergripande examensmål, där den studerande ska kunna identifiera, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till studieområdet. Examensarbetet kan vara en empirisk undersökning, ett utvecklingsarbete, en litteratur eller en dokumentstudie.

Målet med examensarbete är att den studerande genom teori och praktiska övningar utveckla sina kunskaper och färdigheter i ett kunskapsområde inom en del av utbildningsområdet.

Examensarbetet ska även resultera i en examensrapport som ska innehålla beskrivning, resonemang, analys och reflektioner. Examensrapporten ska skrivas på engelska.

Felsökning och support inom Windows Server OS, 35 YH-poäng

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper i och

färdigheter i Windows AD, speciellt hantering av resurser i form av användare, tjänster och kataloger. Kursen fokuserar på effektiv administration och felsökning av befintlig Microsoft miljö.

Kursen omfattar följande moment:

 • Installation av Server OS
 • Kundbemötande i Second Line
 • AD användare, resurser
 • Tjänster
 • Felsökning av OS
 • Server-side tekniker

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att arbeta med felsökning och support inom Windows Server OS.

Felsökningsmetodik, Fjärrhantering, 20 YH-poäng

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper i och färdigheter i felsökningsmetodik, fjärrhantering samt övervakning.

Kursen omfattar följande moment:

 • Fjärrhanteringsverktyg
 • Felsökningsmetodik
 • Övervakning

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i felsökningsmetodik. Vidare ska studerande använda olika fjärrverktyg för att felsöka och avhjälpa uppkomna incidenter i diverse driftmiljöer.

ITIL Foundation v3, 15 YH-poäng

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper i och färdigheter inom ITIL. Kursen fokuserar på ITILS bakgrund och utveckling. Vidare lär sig studerande processer, roller och funktioner i ramverket.

Kursen omfattar följande moment:

 • ITIL v3
 • Service Management
 • Service Lifecycle
 • Key principles and models

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att arbeta enligt ett metodiskt och.kunskaper i ITIL® v3, så att de med dessa kunskaper kan använda sig av

metodiken i och kring detta bibliotek.

Kommunikation och kundbemötande, 20 YH-poäng

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper i och färdigheter i kommunikation och kundbemötande.

Kursen omfattar följande moment:

 • Presentationsteknik
 • Konflikthantering
 • Kundbemötande

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper i presentationsteknik, konflikthantering och kundbemötande.

LIA 1, Teknisk Service, 50 YH-poäng

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper i och färdigheter i form av arbete i Servicedesk/Helpdesk.

Kursen omfattar följande moment:

 • Servicedesk
 • Supportärende
 • Klientplattformar

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att genom praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i arbeta med ärendehanteringssystem och ge stöd och teknisk support till verksamheten

LIA 2, Support Second, 75 YH-poäng

Syfte och mål till att studerande utvecklar kunskap om och förståelse för att självständigt kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter inom utbildningens område med hjälp av relevanta arbetsmetoder. Studerande ska kunna arbeta som Support Second Line på ett strukturerat och ansvarstagande sätt ute på ett företag.

Kursen omfattar följande moment:

 • Molntjänster
 • Säkerhet
 • Windows Server, AD
 • Infrastruktur eller virtualisering

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i Second Line Support.

Office 365 Cloud Computing, 25 YH-poäng

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper i och färdigheter i Microsofts molntjänst Office 365. De studerande får kunskaper i samtliga tjänster i Office 365. Fokus ligger framförallt på användarhantering samt konfiguration av tjänster som ADFS och DirSync.

Kursen omfattar följande moment:

 • Användning av Office 365s samtliga tjänster
 • Hantering av användare och behörigheter för dessa
 • Användning av DirSync

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att arbeta enligt ett metodiskt och.

Processhanteringssystem, 15 YH-poäng

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper i och

färdigheter i ärendehanteringsprocessens flöde från registrering till slutarkivering. Vidare lär sig studerande olika typer av dokumenthanteringssystem. Kursen tar även upp lagar och regler kring dokumenthantering.

Kursen omfattar följande moment:

 • Dokumenthantering
 • SLA
 • CRN-system
 • Avtal

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i dokumenthanteringssystem. Kursen tar även upp lagar och regler kring dokumenthantering.

Dela sidan: