Form: Bunden

Omfattning: 315 YH-poäng = 63 veckor
Helfart
5 YH-poäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier

Utbildningen syftar till att utbilda personer som kan möta arbetsmarknadens behov av projektledare med särskild kunskap om IT-branschen. I utbildningens kurser ges en förståelse och överblick över olika metoder för att arbeta i projektform, men utbildningen i sin helhet har de agila projektmetoderna i fokus.

IT-projektledaren har ett övergripande ansvar för projektleveransen och är den i ett team som projektplanerar, tidplanerar och följer upp att projektet har de resurser som behövs. Utöver detta behöver en IT-projektledare kunna välja och arbeta utefter lämpliga projektmetoder, ha god kännedom om branschen, om kommunikation och också kunna hantera ekonomiska och juridiska aspekter av att driva projekt.

Det som driver efterfrågan på IT projektledare är framför allt samhällets digitalisering som gör att IT blir en viktig del i allt fler branscher. Stora företag och organisationer måste anpassa sina verksamheter för att hänga med i den tekniska utvecklingen för att vara fortsatt konkurrenskraftiga.

IT&Telekomföretagens rapport, IT-kompetensbristen (november 2017) pekar på en stor kompetensbrist inom flera yrkesgrupper, en av de kompetenser som efterfrågas starkast är projektledare inom IT. Detta bekräftas också av Arbetsförmedlingen som pekar på att personer med eftergymnasial utbildning med teknisk kompetens tillsammans med kunskap om ekonomi, sälj och projektledning efterfrågas starkt på arbetsmarknaden.

 Förkunskapskrav:

 • Ett års yrkeserfarenhet från IT-branschen
 • Grundläggande behörighet
 • Goda kunskaper i svenska och engelska

Arbetslivets kompetenskrav:

 1. Kompetens för att arbeta drivande och strukturerat enligt agila projektmetoder och processer i IT-projekt
 2. Kompetens för att arbeta på ett metodiskt och systematiskt sätt och kunna slutföra projekt inom budget
 3. Kompetens för att kunna hantera förstudiearbete och kravhantering i projekt
 4. Hantera projektbudget, lönsamhetskalkyler och redovisning av dessa för projektets intressenter
 5. Driva förändrings- och utvecklingsarbete
 6. Kunna samarbeta och kommunicera med projektägare, styrgrupp och projektteam
 7. Professionellt agerande med ett gott affärsmannaskap gentemot kunder och uppdragsgivare
 8. Självständigt kunna leda, strukturera, resursfördela och dokumentera utfört arbete
 9. God förståelse för grupputvecklingsprocesser och förmåga att skapa effektiva team
 10. Kompetens för att driva process- och workshopledning i projekt

Kursöversikt

Att leda projekt, 20 yhp
Affärsmannaskap, 20 yhp
Agila processer och projektmetoder, 40 yhp
Examensarbete, 30 yhp
Lärande I Arbete, 65 yhp
Change Management, 15 yhp
Workshopledning, idégenerering, konceptutveckling och presentation, 15 yhp
Grupputveckling, 15 yhp
Kommunikation och feeedback, 15 yhp
Projektekonomi, 20 yhp
Informations- och IT säkerhet, 15 yhp
Avtal och dokumentation och  affärsjuridik, 20 yhp
Förstudie, analys och kravhantering, 15 yhp
Data & IT Branschen, 10 yhp

 SUMMA 315 yhp 

Affärsmannaskap – 20 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom området affärsmannaskap som krävs för att kunna arbeta som IT Projektledare.

Målet är att den studerande efter genomförd kurs har kommunikativa färdigheter, kunskap om nätverkande, ett affärsmässigt förhållningssätt samt verktyg för att representera sig och sitt företag både i tal och text, i kommunikationen med uppdragsgivare och kunder. Den studerande ska kunna förhandla, kartlägga behov och verksamhetsmål. Vidare ska den studerande ha tillägnat sig god förståelse för de ekonomiska aspekterna av yrkesrollen som IT Projektledare och ha kunskap om företagande och företagsorganisation.

Kursinnehåll:

 • Entreprenörskap
 • Fördjupad förståelse för grunderna i affärsverksamhet, affärs- och verksamhetsutveckling
 • Organisation och organisationsformer/ organisationsmodeller
 • Kund- och verksamhetsnytta
 • Förhandlingsprocesser och förhandlingsstilar
 • Samtalsteknik, kommunikation och påverkan i en förhandlingssituation
 • Definition, principer, roller och steg i en säljprocess
 • Relationen mellan säljprocess och förstudier, projekt och kravutveckling
 • Riskbedömning och riskanalys

 

Workshopledning, idégenerering, konceptutveckling och presentation – 15 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap och färdighet i att leda och arbeta med idégenerering, kreativa processer och workshops i sin roll som IT projektledare.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna välja och använda ändamålsenliga metoder och verktyg för att hålla workshops, arbeta med idégenerering och konceptutveckling i arbetet med att ta fram nya koncept och lösningar för dessa i en kreativ process med produktägare och utvecklingsteam. Den studerande ska efter genomförd kurs också kunna producera och genomföra professionella presentationer samt behärska olika tekniska hjälpmedel vid presentationerna.

 Kursinnehåll:

 • Tekniker för att planera, leda och utvärdera workshops i olika projektkontexter
 • Processkartor
 • Att arbeta och kommunicera i tvärvetenskapliga team
 • Metoder för idégenerering
 • Metoder för att arbeta med kreativa processer, bland annat SPRINT-metodiken
 • Visualiseringstekniker
 • Att genomföra affärsmässiga presentationer och utifrån målgruppens behov, välja och använda tekniska hjälpmedel som tydliggör och förstärker kommunikationen

Att leda projekt – 20 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom området projektledning som krävs för att kunna arbeta som IT Projektledare.

Målet med kursen är att den studerande ska bygga en kunskap om projektledning på en övergripande nivå och om det sammanhang projektledaren befinner sig i samt olika områden inom projektledning i IT-branschen. I kursen tillägnar sig den studerande kunskap om olika projektformer och projektstyrningsverktyg samt när de är lämpliga att använda. En fördjupning görs i förståelse kring det agila projektets bakgrund och principer, liksom i projektledarens roll och ansvar. Efter genomförd kurs ska den studerande förstå förväntningarna på yrkesrollen och kunna relatera till olika arbetsuppgifter samt olika förhållningssätt för att lyckas i arbetet som projektledare.

Kursinnehåll:

 • Projekt och projektformer
 • Traditionella projektledningsmetoder
 • Det agila manifestet och de agila principerna
 • Traditionella projekt vs agila projekt
 • Projektplanering
 • Olika certifikat inom IT-projektledning
 • Projektledarens arbetsuppgifter och ansvarsområden
 • Från ax till limpa – projektets faser
 • IT-projekt
 • Utvecklingsprojekt
 • Implementeringsprojekt
 • Förändringsprojekt
 • Interna och externa projekt
 • Projekt(-styrnings)verktyg

Agila processer och projektmetoder – 40 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom agila processer och projektmetoder som krävs för att kunna arbeta som IT Projektledare.

Målet med kursen är att den studerande tillägnar sig kunskap om olika agila metoder och begrepp och om i vilka sammanhang olika agila metoder lämpar sig samt vilka agila projektverktyg som finns och principerna för deras användning. Genom kursen ska den studerande ges en fördjupning i olika agila metoder för att framgångsrikt kunna tillämpa rätt metod vid rätt tillfälle och med hjälp av rätt verktyg.

Kursinnehåll:

 • Agila metoders historik
 • Agila metoder och arbetssätt
 • Projektverktyg för olika agila arbetssätt
 • Principer och tekniker för agila metoder såsom Extreme Programming, Lean och Kanban
 • Agila verktyg i en scrum-kontext
 • Kombinationen agil och plandriven metodik och förstå hybridscenarion

Change Management – 15 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom förändringsledning som krävs för att kunna arbeta som IT Projektledare.

Kursens mål är att ge den studerande kunskaper om förändringsarbete och ledning av förändringsarbete. Med grunder i team- och grupputveckling samt kommunikation hanteras olika ledarskapsmodeller, begreppet motivation och hur man kan arbeta med innovation för att få förändring att hända.

Kursinnehåll:

 • Förändringsprocessens dynamik
 • Kommunikations- och utförandestrategier i en förändringsprocess
 • Mål och att mäta dem, i förändringsprocesser
 • Ledarskap och gruppdynamik i förändringsprocessen
 • Att välja förändringsstrategier som är lämpade för att införa agil metodik i team
 • Att på ett situationsanpassat sätt coacha team, individer och organisationer under genomförande av förändring
 • Innovationsarbete och digitalisering
 • Bestående förändring, leverera från projekt till förvaltning

 Kommunikation och feedback – 15 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kommunikation och feedback som krävs för att kunna arbeta som IT Projektledare i bland annat beslutsprocesser, förändringsledning och i arbete i team.

Målet med kursen är att den studerande skapar sin verktygslåda för kommunikation och tillägnar sig kunskap och förståelse för när de ska använda olika verktyg för att kommunicera effektivt och målinriktat oavsett om det handlar om att förmedla en strategi eller ge feedback till en projektmedlem eller ett projektteam.

Kursinnehåll:

 • Kommunikationsprocessen baserad på sändar-/mottagarmodellen
 • Perceptuella filter och dess betydelse för tolkning
 • Aktivt lyssnande
 • Konstruktiv samtalsteknik
 • Kommunikationsstilar
 • Presentationsteknik kopplat till kommunikationsteori
 • Anpassad kommunikation
 • Konstruktiv feedback till individer och grupper

Grupputveckling – 15 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom grupputveckling som krävs för att kunna arbeta som IT Projektledare.

Målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskap om den gruppdynamiska processen och om olika roller i en grupp och hur de kan utvecklas för att uppnå balans, trygghet och produktivitet.

Kursinnehåll:

 • Olika utvecklingsfaser i en grupp, FIRO-modellen
 • Faktorer som påverkar teamet
 • Olika roller i en grupp, formella och informella samt traditionella projektroller
 • Olika verktyg för personlighetsanalys och kommunikationsstilar
 • Kommunikation i grupp
 • Konflikthantering
 • Definitioner av ledarskap
 • Ledarskapsteorier kopplade till gruppers utveckling
 • Det situationsanpassade ledarskapet
 • Ledar- och medarbetarskap
 • Coachande förhållningssätt
 • Att coacha individ, grupp och organisation

Projektekonomi och ekonomistyrning – 20 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom projektekonomi och ekonomistyrning som krävs för att kunna arbeta som IT Projektledare.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna driva projekt utifrån ekonomiska mål och ramar samt hantera ekonomiska arbetsuppgifter såsom offertarbete, ekonomiuppföljning samt rapportering av resultat inom ramen för arbete i olika projekt.

 Kursinnehåll:

 • Introduktion till (affärs-)ekonomi
 • Projektekonomi
 • Budget- och prognosarbete
 • Lönsamhetskalkylering
 • Resultatredovisning
 • KPI:er (Key Performance Indicator) och uppföljning av dessa
 • Offerter och anbud

 Informations- och IT säkerhet – 15 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom informations- och IT säkerhet som krävs för att kunna arbeta som IT Projektledare.

Målet med kursen är den studerande tillägnar sig kunskap om lagar och regelverk som styr informations- och it säkerhet samt hantering av personinformation för att på ett korrekt sätt kunna tillämpa och ta hänsyn till gällande lagstiftning i rollen som projektledare.

Kursinnehåll:

 • EU-direktiv inom området IT- och informationssäkerhet
 • Lagar inom området IT- och informationssäkerhet
 • Avtal inom området IT- och informationssäkerhet som förekommer i branschen
 • Internetprotokoll och ISO-standarder inom IT- och informationssäkerhetsområdet
 • Att tillämpa lagar, regler och standarder
 • Att arbeta utifrån informationssäkerhetsrutiner
 • Riskbedömning, riskhantering och riskanalys
 • Informationssäkerhetspolicy

Avtal, dokumentation och affärsjuridik – 20 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom avtal och dokumentation samt affärsjuridik som krävs för att kunna arbeta som IT Projektledare.

Målet med kursen är att ge den studerande kunskap om de juridiska ramar som omger projektledarens arbete. Den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, och färdigheter i avtals- och kontraktsrätt, offertarbete, licenshantering, arbets- och marknadsrätt, dokumentation, dokumenthanteringssystem samt tolkning och tillämpning av avtal. Den studerande ska också kunna ta del av och uppdatera en befintlig dokumentation samt förstå klassificering av dokumentation.

 Kursinnehåll:

 • Avtals- och kontrakträtt
 • Arbets- och marknadsrätt
 • Offertarbete
 • Licenshantering
 • Dokumentation och dokumenthanteringssystem
 • Tolkning och tillämpning av avtal
 • Dokumentationstekniker
 • Dokumenthantering och datalagring samt lagar och regler som reglerar detta
 • Avtal och ansvarsfördelning
 • Hantera och uppdatera dokumentation
 • Hantera avtal och arbeta kvalitetssäkert
 • Hantera sekretesskyddad information

 Förstudie, analys och kravhantering – 15 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom områdena förstudie, analys och kravhantering som krävs för att kunna arbeta som IT Projektledare.

Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig kunskap om arbetsfaserna inför och i början av ett projekt. Kursen behandlar hur man arbetar med förstudier, krav- och riskhantering, planering och dokumentation i projektsammanhang.

Kursinnehåll:

 • Research och omvärldsbevakning
 • Förstudiearbete
 • Krav- och riskhantering
 • Projektledarens roll vid hantering av projektbeställning
 • Projektplanering
 • Kravhantering
 • Dokumentation

Data & IT Branschen – 10 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper om Data- och IT-branschen som krävs för att kunna arbeta som IT Projektledare.

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att både bredda och fördjupa sin kunskap om data- och IT-branschen med dess strukturer, aktörer, utveckling och yrkesroller. De studerande får också genom kursen, inblick i den egna yrkesrollen i relation till närliggande yrkesroller inom IT-projekt. Kursen tar också upp tekniska sammanhang i produktioner och ”teknisk arkitektur” för att den egna rollen som projektledare i helheten i ett projekt ska tydliggöras.

Kursinnehåll:

 • IT-branschens aktörer; användare, kunder, strukturer, samarbeten och villkor
 • IT-branschens utveckling tekniskt och affärsmässigt; trender, tillväxt, möjligheter och utmaningar
 • Yrkesrollen projektledare i relation till andra yrkesroller inom IT-branschen
 • IT-system, arkitektur och de vanligaste programmeringsspråken

Examensarbete – 30 yhp

Som en avslutande del av utbildningen skall den studerande genomföra ett examensarbete med målet att fördjupa sin kunskap och sina färdigheter inom IT projektledning. Kursen syftar till att uppfylla utbildningens övergripande examensmål, där den studerande ska kunna identifiera, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till studieområdet.

Arbetet kan antingen genomföras i grupp eller enskilt, i samarbete med ett företag eller annan extern kund och ska innehålla samtliga moment från inledande kunddialog till genomförande, dokumentation och presentation.

Målet med examensarbetet är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar sina kunskaper och färdigheter i ett eller flera kunskapsområde/ kunskapsområden inom utbildningsområdet. Examensarbetet ska resultera i en rapport i valfritt format som ska innehålla beskrivning, resonemang, analys och reflektioner. Examensrapporten ska produceras på svenska alternativt engelska och presenteras inför övriga studerande och eventuellt deltagande företag och kunder. I kursen ska den studerande också opponera på övriga studerandes examensarbete.

 Lärande i Arbete – 65 yhp

Kursen är den sista i utbildningen och syftar till att ge fördjupade kunskaper och färdigheter för att kunna utföra kvalificerat arbete som projektledare inom IT-området.

De studerande ska under kursen vidareutveckla sin kompetens genom handledning från yrkesverksamma specialister och kunna applicera utbildningens metodik i faktiska projekt.

Mål med kursen är att den studerande ska kunna tillämpa metodik och processer runt utvecklingsprojekt inom IT-området samt beskriva de teknologier, plattformar och verktyg som används inom det aktuella LIA-företaget.

Den studerande ska också dela med sig av sina erfarenheter genom en LIA-rapport som produceras i valfri teknik samt en muntlig presentation.

Dela sidan: