Omfattning: 415 yhp
5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier

 Utbildningsbeskrivning:

En av våra största utmaningar är att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Både företag och organisationer måste idag förhålla sig till detta, vilket tillsammans med digitaliseringen kräver nya strategier och arbetssätt.
Hårdare miljölagstiftning, nationellt och globalt uppsatta hållbarhetsmål tillsammans med ett ökat tryck på näringslivet i hållbarhetsfrågor från kunder driver tillsammans arbetsmarknadens behov av kompetens inom hållbarhetsområdet.

Utbildningen ger kompetensen att utifrån ett hållbarhetsperspektiv, arbeta strategiskt, rådgivande och/ eller projektledande inom såväl privat som offentlig sektor med hållbarhet utifrån de globala hållbarhetsmålen.

Utbildningen kommer att genomföras på orterna Malmö, Göteborg och Stockholm i samarbete med Sälj- och Marknadshögskolan.

Den tänkta yrkesutgången Hållbarhetsstrateg arbetar bland annat med:

 • Att utveckla strategier för ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet
 • Hållbar affärs- och verksamhetsutveckling
 • Att identifiera och prioritera viktiga hållbarhetsfrågor
 • Att arbeta för att globala och nationella lagar och regler inom hållbarhetsområdet efterföljs i verksamheter och organisationer
 • Att stödja transformationen till ett fossilfritt samhälle genom strategisk digitalisering
 • Hållbarhetsredovisning
 • Hållbarhetskommunikation 

Förkunskapskrav:

Matematik 2 eller motsvarande
Svenska 2 eller motsvarande
Engelska 6
Naturkunskap 2
Arbetslivserfarenhet från Data- IT branschen i minst 2 år eller motsvarande

Utbildningsöversikt

Kurser

Introduktion till hållbarhet och digitalisering – 20 yhp
Juridik och samhälle i ett hållbarhetsperspektiv – 25 yhp
Change Management – 20 yhp
Agil projektledning – 20 yhp
Omvärldsanalys med hållbarhetsfokus – 30 yhp
Hållbarhetsredovisning – 30 yhp
Hållbarhet i inköp och leverantörsansvar – 30 yhp
Att kommunicera hållbarhet – 20 yhp
IT-resurser och miljöaspekter – 50 yhp
Digital transformation – 40 yhp
Hållbar affärsutveckling 20 yhp
Lärande i Arbete – 80 yhp
Examensarbete – 30 yhp

SUMMA: 415 yhp 

Introduktion till hållbarhet och digitalisering – 20 yhp

Detta är utbildningens första kurs och syftar till att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för begreppet hållbarhet. I kursen introduceras också den studerande till utbildningen och till de arbetssätt som kommer att användas under utbildningstiden. 

Målet med kursen är att den studerande skall få kunskaper i vad hållbarhet innebär och de fundament som arbetet för hållbarhet vilar på, såväl nationellt som internationellt.

I kursen ingår ett första projekt som genomförs i grupp där de studerande tillsammans gör ett

undersökande arbete och följer hela kedjan, från utveckling, produktion till återvinning av en produkt, utifrån samtliga hållbarhetsaspekter. Kursen behandlar också vad digitaliseringen innebär för möjligheter och utmaningar.

Kursinnehåll

 • Introduktion till utbildningen
 • Begreppet hållbarhet
 • Cirkulärt förhållningssätt
 • Att ha ett hållbarhetsperspektiv i hela livscykeln för produkter och tjänster
 • Klimatbelastning – att undvika klimatutsläpp, nettopositiv tjänste- och produktutveckling samt Scope 4
 • Teknikutveckling och digitalisering, AI – Ar – IoT – Gamification
 • Researchverktyg och källkritik
 • Projekt- och arbete i team
 • Kommunikation och konstruktiv feedback 

Juridik och samhälle i ett hållbarhetsperspektiv – 25 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom områdena juridik och samhälle i ett hållbarhetsperspektiv som krävs för att arbeta som Hållbarhetsstrateg inom IT och digitalisering.

Målet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper och förståelse för de lagar, regelverk och standarder som reglerar hållbarhetsområdet såväl nationellt som internationellt. Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att förhålla sig till, och kunna kommunicera lagar, konventioner och standarder som påverkar hållbarhetsarbete.

 Kursinnehåll:

 • Hållbarhet i ett globalt perspektiv
 • Klimatmål, nationellt och internationellt
 • Arbetsmiljölagstiftning nationell och internationell
 • Arbetsrättslagstiftning, nationell och internationell
 • Ledningssystem för hållbarhet
 • Datajuridikens grundbegrepp
 • Ansvarsfrågor i IT-projekt
 • Juridiska och affärsmässiga lösningar för att uppnå hållbara IT-lösningar
 • Säkerhetslagstiftning
 • Miljöcertifieringar
 • Etiska frågor och dilemman i ett hållbarhetsperspektiv 

Change Management – 20 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom change management som krävs för att arbeta som Hållbarhetsstrateg inom digitalisering och IT.

Kursens mål är att ge den studerande kunskaper om förändringsarbete och ledning av förändringsarbete. Med grunder i team- och grupputveckling samt kommunikation, hanteras olika ledarskapsmodeller, begreppet motivation och hur man kan arbeta med innovation för att få förändring att hända. 

Kursinnehåll:

 • Digitaliseringstransformation, då och nu
 • Förändringsprocessers påverkan på individ och grupp
 • Att kvalitetssäkra ett uppdrag som syftar till förändring
 • Ekonomiska aspekter på ett uppdrag som syftar till förändring
 • Kommunikations- och utförandestrategier i en förändringsprocess
 • Mätbara mål i förändringsprocesser
 • Ledarskap och gruppdynamik i förändringsprocesser
 • Konflikthantering
 • Att välja och anpassa förändringsstrategi
 • Att coacha team, individer och organisationer under förändringsarbete på ett kontext- och situationsanpassat sätt
 • Bestående förändring, leverera från projekt till förvaltning 

Agil projektledning – 20 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom projektledning enligt agila metoder som krävs för att arbeta som Hållbarhetsstrateg inom IT och digitalisering.

Målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskap och färdigheter inom projektledning i hållbarhetsarbete. I kursen tillägnar sig den studerande kunskap om olika projektformer och projektstyrningsverktyg samt när de är lämpliga att använda. Fördjupning görs i det agila projektets bakgrund och principer, liksom i projektledarens roll och ansvar. Efter genomförd kurs ska den studerande förstå förväntningarna på rollen som projektledare och kunna relatera till olika arbetsuppgifter samt olika förhållningssätt för att lyckas i arbetet som projektledare i agila projekt.

Kursinnehåll:

 • Projekt och projektformer
 • Traditionella projektledningsmetoder
 • Det agila manifestet och de agila principerna
 • Traditionella projekt vs agila projekt
 • Projektplanering
 • Projektledarens arbetsuppgifter och ansvarsområden
 • Från ax till limpa – projektets faser
 • Researchverktyg och källkritik
 • IT-projekt
 • Utvecklingsprojekt
 • Implementeringsprojekt
 • Förändringsprojekt
 • Interna och externa projekt
 • Projekt(-styrnings)verktyg

Omvärldsanalys med hållbarhetsfokus – 30 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom omvärldsanalys med fokus på hållbarhet som krävs för att arbeta som Hållbarhetsstrateg inom IT och digitalisering.

Målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskap om relevanta analysmetoder och verktyg som syftar till att minska negativ ekonomisk, social och miljömässig påverkan. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna tillämpa relevanta analysmetoder och verktyg i en organisations hållbarhetsarbete samt utvärdera och dokumentera dessa.

Kursinnehåll:

 • Omvärldsanalys
 • Researchverktyg och källkritik
 • Informationsinsamling
 • Analysmetoder, t.ex. livscykelanalys, GAP-analys, SWOT-analys
 • Analysverktyg
 • Utvärderingsmetoder
 • Valideringsmetoder ”sustainability by design”
 • Mätning, beräkning och utvärdering av energiförbrukning i produktionskedjan
 • Beräkna netto-posititvitet
 • Dokumentation
 • Rapportskrivning

Hållbarhetsredovisning – 30 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom hållbarhetsredovisning som krävs för att arbeta som Hållbarhetsstrateg inom IT och digitalisering.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna upprätta hållbarhetsredovisningar enligt gällande ramverk. Den studerande ska även kunna använda sig av hållbarhetsredovisning i arbetet för att nå hållbarhetsmålen i en organisation. I kursen ges stort utrymme för de ramverk och standarder som används för klimatredovisning.

Kursinnehåll:

 • Innehållet i en hållbarhetsredovisning
 • Innebörden av internationella ramverk
 • Hur arbetet med hållbarhetsredovisningen kan användas för att utveckla en organisations hållbarhetsarbete
 • Global Reporting Initiative – GRI
 • Att kontrollera och redovisa en organisations hållbarhetsarbete
 • Att upprätta en hållbarhetsredovisning
 • Väsentlighetsanalys
 • Sustainability Reporting Standards
 • Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
 • Parisavtalet
 • Carbon Disclosure Project, CDP
 • Science Based Target, SBT-ramverket
 • Att redovisa ett företags utsläpp och klimatrelaterade risker, Scope 1,2 och 3 samt Scope 4

 Hållbarhet i inköp- och leverantörsansvar – 30 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom områdena hållbarhet i inköp- och leverantörsansvar som krävs för att arbeta som Hållbarhetsstrateg inom IT och digitalisering.

Målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskaper i olika hållbarhetskriterier vid inköp och upphandling för att kunna rådge en inköpsavdelning och/ eller ta fram ett ramverk för inköp som genomsyras av hållbarhet i leverantörsbedömningar och uppföljningar.

Kursinnehåll:

 • Innebörden av leverantörsled och leverantörsansvar
 • Relevanta riktlinjer och uppförandekoder kring hållbarhet
 • Att utvärdera riktlinjer och uppförandekoder
 • Att upphandla konsulttjänster utifrån ett hållbarhetsperspektiv
 • Hållbara investeringar
 • Innovationsupphandling/ funktionsupphandling
 • Att kontrollera en organisations hållbarhetsarbete
 • Att utvärdera kvalitetskrav i relation till hållbar IT
 • Certifieringar och stämplingar
 • Tester och återvinning

Att kommunicera hållbarhet – 20 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i att kommunicera hållbarhet som krävs för att arbeta som Hållbarhetsstrateg inom IT och digitalisering.

Målet med kursen är att den studerande ska skapa sin verktygslåda för kommunikation. Den studerande ska tillägna sig kunskap om, och förståelse för olika verktyg för effektiv kommunikation såväl internt som externt.

Kursinnehåll:

 • Kommunikationsprocessen baserad på sändar-/mottagarmodellen
 • Kommunikationskanaler
 • Målgruppsanpassad kommunikation
 • Perceptuella filter och dess betydelse för tolkning
 • Aktivt lyssnande
 • Konstruktiv samtalsteknik
 • Kommunikationsstilar
 • Presentationsteknik kopplat till kommunikationsteori
 • Konstruktiv feedback till individer och grupper
 • Begreppet Green Wash
 • Finansiell kommunikation, ”TCFD”
 • Internt arbete och struktur för hållbarhetskommunikation
 • Utvärdering av hållbarhetskommunikation

IT-resurser och miljöaspekter – 50 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom områdena IT-resurser och miljöaspekter som krävs för att arbeta som Hållbarhetsstrateg inom IT och digitalisering.

Målet med kursen är att den studerande utvecklar sin kunskap om IT-Infrastruktur betraktad ur ett hållbarhetsperspektiv. I kursen tillägnar sig de studerande också kunskaper om IT-systems uppbyggnad och tillämpning i organisationer och företag.

Kursen ger även kunskap om hur man kan välja resurser till ett givet IT-system med avseende på energikonsumtion och hållbar utveckling.

Kursinnehåll:

 • Att leda miljöarbete
 • Strategier för en hållbar värdekedja
 • Beräkning och bedömning av energikonsumtion, kostnader och miljöaspekter för hårdvara och virtualisering av IT och IT-system
 • Miljöperspektiv kring IT-användning
 • Metoder och verktyg för att mäta energianvändning
 • Mätning av utsläpp och effektivitet i energiförbrukning
 • Cirkulationsbruk, elektronikavfall och energiåtgång
 • Val av hårdvara
 • Krav, programmering, lagringsaspekter, validering
 • Val av programmerings- och lagringsmetod
 • Inlåsningseffekter
 • Utvärdering av nyttjandegrad 

Digital transformation – 40 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom området digital transformation som krävs för att arbeta som Hållbarhetsstrateg inom IT och digitalisering.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna planera, utveckla, implementera och/ eller leda processer som syftar till hållbar utveckling genom digital transformation. I kursen skapar den studerande en verktygslåda för arbete med processer i affärs- och organisationsutveckling i syfte att uppnå hållbarhetsmålen i hela värdekedjan.

 Kursinnehåll:

 • Digitaliseringens utmaningar och möjligheter
 • Digitaliseringsstrategin i Sverige
 • Sustainable digital transformation – internationella strategier för digitalisering
 • Digitaliseringens transformerande effekt på företags och organisationers verksamhet
 • Teknikens olika perspektiv
 • AI / AR / IoT / Gamification
 • Ledarskap i digital transformation

 Hållbar affärsutveckling – 20 yhp

Den digitala transformationen tillsammans med krav på hållbarhet öppnar för nya affärsmodeller, vilket i sin tur innebär att företag och organisationer står inför flera utmaningar för att klara den omställning som krävs. Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom området hållbar affärsutveckling som krävs för att arbeta som Hållbarhetsstrateg inom IT och digitalisering.

Målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskap och färdighet i att värdera och jämföra affärsmodeller som tar hänsyn till både det ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhetsperspektivet. Andra viktiga delar i kursen är att identifiera vilka interna och externa hinder som finns i olika branscher för en mer hållbar affärsmodell samt bygga en förståelse och kunskapsgrund för att utveckla lönsamma och hållbara affärsmodeller.

 • Innovation och innovationsprocesser
 • Inkluderande affärsmodeller
 • Hållbar affärsutveckling med tjänstedesign
 • Business modell Canvas
 • Kundfokus
 • Nudging
 • Gamification
 • Identifiera interna och externa hinder som finns för att få en hållbar affärsmodell
 • Hur en affärsmodell med fokus på hållbarhet kan stärka relationen till kunderna

Examensarbete – 30 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser i utbildningen som helhet och nå utbildningens övergripande mål, vilka är kraven för att kunna arbeta som Hållbarhetsstrateg inom IT och digitalisering.

Målet är att den studerande efter genomförd kurs kan identifiera, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till hållbarhetsområdet. Den studerande ska fördjupa och/eller bredda sina kunskaper i områden som ryms inom utbildningsplanen och självständigt planera och genomföra uppgiften. Examensarbetet kan även vara en egen vald fördjupningsuppgift inom ramen för denna utbildning.

Examensarbetet ska ge insikt i hur man professionellt hanterar verkliga problemställningar.

Examensarbetet kan genomföras enskilt eller i grupp, i samarbete med ett företag eller annan extern kund och ska innehålla samtliga moment från inledande kunddialog, till genomförande, dokumentation och presentation.

Examensarbetet ska resultera i en examensrapport som ska innehålla beskrivning, resonemang, analys och reflektioner. Examensrapporten ska skrivas på svenska alternativt engelska och presenteras inför övriga studerande och eventuellt deltagande företag och kunder. I kursen ska den studerande också opponera på övriga studerandes examensarbete.

Lärande i Arbete – 80 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser och praktisk erfarenhet från samtliga av de tidigare kurserna och praktiskt tillämpa dem i denna näringslivsförlagda kurs.

Målet är att den studerande efter genomförd kurs kan applicera utbildningens metodik i faktiska projekt och har tillägnat sig specialiserad kunskap om och förståelse för att självständigt kunna utföra arbetsuppgifter inom utbildningens område med hjälp av relevanta arbetsmetoder.

Den studerande ska kunna redogöra för metodik och processer runt utvecklingsprojekt, redogöra för kvalitetssäkringsarbetet och dokumentationsbehovet i ett skarpt utvecklingsprojekt och kunna beskriva de teknologier, plattformar och verktyg som används inom det aktuella företaget.

Den studerande ska inom ramen för kursen dela med sig av sina erfarenheter genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation.

Dela sidan: