Omfattning

400 YH-poäng = 80 veckor
5 YH-poäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier

Förkunskapskrav

 • Matematik 2 (Matematik B) eller motsvarande kunskaper
 • Engelska 6 (Engelska B) eller motsvarande kunskaper
 • Programmering A

Mål med utbildningen

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

 • i avancerad HTML5, CSS3 och JavaScript för att skapa hemsidor
 • om DOM-manipulation med JavaScript
  • i moderna JavaScript bibliotek för att skapa hemsidor
  • om färdiga komponenter i webbutveckling används för att lösa saker på ett kostnadseffektivt sätt
  • i responsiv design med Mobile first tekniker
  • i vedertagna designmönster för att skapa en hållbar kodstandard
  • i metoder och strategier för projektarbete och dess olika roller
  • i metoder för att lösa olika kända problem på bästa sätt
  • om hur man förädlar E-handelssidor med frontend tekniker
  • om hur man bygger hemsidor med tekniker för människa dator interaktion (Mdl)
  • hur man designar hemsidor med Wireframe
  • i presentation av dynamisk data på en hemsida
  • i hur man med animeringar kan förbättra en hemsidas interaktion

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • programmera HTML5, CSS3, JavaScript för att skapa hemsidor
  • manipulera DOM-trädet med JavaScript för att visa data på hemsidor
  • använda moderna JavaScript bibliotek för att skapa hemsidor
  • utnyttja färdiga komponenter för webbutveckling för att lösa saker på ett kostnadseffektivt sätt
  • skapa responsiv designer med Mobile first teknikerer
  • strukturera sig enligt vedertagna designmönster för hållbar kodstandard
  • använda metoder och strategier för projektarbete
  • använda best practice metoder och strukturerer för att lösa problem
  • förädla E-handelssidor med frontend teknik
  • bygga hemsidor medtekniker som är kända för Mdl
  • designa prototyper av hemsidor med Wireframe
  • hämtar, visar och filtrerar dynamisk data
  • förbättra en hemsidas interaktion medmetaforer och animering
  • Kommunicera på engelska
 • Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att
  programmera med HTML5, CSS3, JavaScript för att skapa hemsidor
  • Manipulera DOM-trädet med JavaScript för att visa rätt information på hemsidor
  • på ett professionellt sätt använda de moderna JavaScript bibliotek för att skapa hemsidor
  • välja färdiga komponenter för kostnadseffektiva lösningar
  • på ett professionellt sätt skapa responsiv designer med Mobile first tekniker
  • bygga kod enligt vedertagna designmönster för att skapa hållbar kodstandard
  • arbeta i grupp med metoder och strategier för projektarbete
  • tolka och förstå best practice metoder och strukturerer för att lösa problem på bästa sätt
  • självständigt tänka hur man förädla E-handelssidor med frontend tekniker
  • självständigt skapa hemsidor med kända designmönster (Mdl)
  • designa prototyper med Wireframe
  • hämtar, visar, filtrerar dynamisk data för att visa det på en hemsida
  • tillämpa och skapa metaforer och animeringar för att förbättra en hemsidas interaktion

Metodik i utbildningen

Front-end och back-end är begrepp som används inom webbutveckling för att beteckna den bearbetning som sker av eller nära användaren (användargränssnittsorienterad bearbetning – front-end) och själva basbearbetningen (ofta på servernivå – back-end). Båda dessa grupperingar av tekniker har egna yrkesgrupper som jobbar med respektive område, front-end utvecklare och back-end utvecklare. Yrkesgrupperna är dock starkt sammanflätade i många avseenden, och en förståelse för varandras arbete är en viktig pusselbit vid webbutveckling.

Med några års arbetslivserfarenhet kommer både en front-end och back-end utvecklare att ha fått så stor kompetens inom det andra området att de kan jobba inom båda områdena, och kan då titulera sig Fullstack-utvecklare.

Denna utbildning är starkt integrerad med utbildningen Back-end web developer för att de studerande skall få så stor praktisk erfarenhet av webbutveckling som möjligt. Fokus ligger på front-end teknik, men projektarbeten tillsammans med back-end utvecklare genom agil utvecklingsmetodik är en röd tråd genom denna utbildning.

Kursen projektmetodik med Scrum är gemensam för båda utbildningarna och ger de studerande förutsättningar att kunna jobba agilt med webbutveckling gemensamt.

Bryggan mellan front-end och back-end är oftast HTML5 och CSS3, därför ingår denna kurs i båda utbildningarna (i olika längd).

Projektarbeten i de båda utbildningarna sker under kurserna CMS projektarbete, koppling mot back-end och JavaScript med jQuery, koppling mot web.api.

Kursen examensarbete har samma längd på båda utbildningarna och ger de studerande möjlighet att samarbeta under sitt examensarbete. Även kurserna LIA1 och LIA 2 har samma längd och ger arbetsgivare möjlighet att ta emot både en front-end och back-end utvecklare samtidigt på LIA.

Innehåll i utbildningen

Kurs Poäng
Backbone.js och Angular.js 40
Bootstrap 25
Ember.js och React.js 40
Examensarbete 30
Grafisk bildredigering 30
HTML5 och CSS3 45
JavaScript med jQuery, koppling mot web.api 30
CMS projektarbete, koppling mot back-end 30
Projektmetodik med Scrum 10
LIA 1, 60
LIA 2, 60
Summa: 400

Backbone.js och Angular.js, 40 YH-poäng

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper i färdigheter i att använda Single page applications.
Målet med kursen är att den studerande genom praktiska övningar ska utveckla sina kunskaper och färdigheter i att bygga webbapplikationer i form av singe page apps med hjälp av Backbone.js och Angular.js . Studerande använder JavaScript biblioteken Backbone.js och Angular.js för att skapa detta. Single Page Applications används för att man på en hemsida ska känna sig som att man är i ett program. Hemsidan uppdaterar sig asynkront i bakgrunden för att undvika lagg. Lättvikts-biblioteket Backbone.js inkluderar ett MVP-mönster.

Bootstrap, 25 YH-poäng

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper i färdigheter i att använda existerande eSS och JavaScript som finns i Bootstrap för att designa hemsidor samt sedan ändra på dem efter behov. Detta innebär att den studerande lär sig att använda färdiga komponenter för att skapa en avancerad layout med responsiv design.
Målet med kursen är att den studerande ska genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper och färdigheter i att använda Bootstrap för att designa hemsidor. Detta i sig hur man använder Mobil first så att menyer styrs av JavaScript och ändrar utseende i Mobil vy. Komponenter som bild-karuseller, bread crumbs, och paneler gås igenom och övas på kontinuerligt under kursen.

Ember.js och React.js, 40 YH-poäng

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper och färdigheter i att använda JavaScript-biblioteken Ember.js och React.js med praktisk tillämpning på webbaplikationer och webbsidor.
Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper och färdigheter i olika bibliotek som används och när de bör undvikas. De lär sig organisera, rensa och effektivisera sin kod enligt best practice för respektive ramverk.

Examensarbete, 30 YH-poäng

Med examensarbete är att den studerande genom teori och praktiska övningar utveckla sina kunskaper och färdigheter i ett kunskapsområde inom en del av utbildningsområdet.

Målet med kursen är att studerande självständigt utvecklar och fördjupar sin kunskap om och förståelse för hur ett teoretiskt och empiriskt arbete inom utbildningens område samt i rapportskrivning, om möjligt på uppdrag av en extern uppdragsgivare, utförs. Vidare syftar kursen även till att uppfylla utbildningens övergripande examensmål, där den studerande ska kunna identifiera, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till studieområdet. Examensarbetet kan vara en empirisk undersökning, ett utvecklingsarbete, en litteratur eller en dokumentstudie.

Examensarbetet ska även resultera i en examensrapport som ska innehålla beskrivning, resonemang, analys och reflektioner. Examensrapporten ska skrivas på engelska.

Grafisk bildredigering, 30 YH-poäng

Kursen syftar till att studerande utvecklar kunskaper i färdigheter i att skapa grafiska resurser som krävs för olika webbapplikationer utifrån en designskiss.
Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper och färdigheter i att flytta, dölja och släcka lager, göra markeringar i verktyget för utklipp, spara grafiska resurser i webbanpassat format och på så sätt förstå hur bildformat fungerar i olika tillämpningar för webben.

HTML5 och CSS3, 45 YH-poäng

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper om HTML och CSS, samt i hur HTML sammankopplas till CSS och andra resurser som t.ex. bilder, musik och video.
Målet med kursen är att den studerande ska genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att skapa, anpassa och formge en webbsida för olika plattformar samt få förståelse för funktionen hos interaktiva webbsidor. Studerande ska även få praktiska erfarenheter i att skapa samt konvertera en designskiss/wireframe, som är uppbyggd på sådant sätt som förväntas av branschen, till HTML och CSS.

JavaScript med jQuery, 40 YH-poäng

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att skapa och utveckla enklare front-end tillämpningar.

Målet med kursen är att den studerande ska genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper och färdigheter i att använda programmeringsspråket JavaScript med jQuery; hur språket skrivs, hur det exekverar samt dess olika möjligheter och begränsningar. Kursen introducerar de olika datatyperna i språket (string, number, array, object, etc) och ger en inblick i hur språket fungerar och kan användas i en front-end miljö. De studerande får öva att hantera händelser, göra AJAX-anrop, manipulera DOM och dynamiskt förändra eSS

CMS projektarbete, koppling mot back-end, 30 YH-poäng

Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för webbutveckling som helhet genom att tillsammans med en back-end utvecklare skapa ett CMS-system genom ett projektarbete som bygger på agil utvecklingsmetodik.

Målet med kursen är att den studerande genom praktiska övningar ska utveckla sina kunskaper och färdigheter i samarbetsförmåga, Allt görs med JavaScript, HTML och CSS som resulterar i en webbapplikation, som tillverkas i grupper med ett projekt som har tydliga roller enligt SCRUM- principen.

Projektmetodik med Scrum, 10 YH-poäng

Kursen syftar till att studerande utvecklar kunskaper och förståelse för agil projektledning genom Scrum.

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att driva ett projekt agilt.
Innehåll
•                     Agil metodik
•                     Agilt ledarskap

LIA 1, 60 YH-poäng

Kursen syftar till att den studerande efter avslutat kurs kan axla ett reguljärt arbete och utan sedvanlig inskolningsperiod verka på arbetsmarknaden i en för utbildningen relevant arbetsmiljö.
Målet med kursen är att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för att självständigt kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter

LIA 2, 60 YH-poäng

Kursen syftar till att studerande utvecklar kunskap om och förståelse för att självständigt kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter inom utbildningens område med hjälp av relevanta arbetsmetoder.

Målet med kursen är att den studerande genom praktiska övningar ska utveckla sina kunskaper och färdigheter i att frontend-utveckling som appliceras på E-handels-lösningar. Arbetet ska vara projektstyrt med det tydliga målet: att sälja produkter på ett så attraktivt sätt som möjligt för kunden. Projektet omfattar allt från förberedande arbete med skissning av wireframe till implementering av grafiska applikationer och layouter med HTML, CSS och JavaScript.

Dela sidan: