Omfattning

340 YH-poäng = 68 veckor
5 YH-poäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier 

Studieform: Bunden

Förkunskapskrav

Lägst betyget E (godkänt) på gymnasieskolans kurser:

 • Matematik 2 (Matematik B) eller motsvarande kunskaper
 • Engelska 6 (Engelska B) eller motsvarande kunskaper
 • Svenska 2 (Svenska B)
 • Datorkunskap (DAA1201) eller motsvarande
 • Datorkommunikation (DTR1201) eller motsvarande

Kort beskrivning av utbildningen

Utvecklingen av molntjänster ökar stadigt och fler och fler företag ser affärsnyttan i att använda molntjänster istället för en traditionell servermiljö on premise.

Utbildningen är framtagen under våren 2018 i nära samarbete med ledningsgruppen för den pågående utbildningen Office365/ Microsoft Azurespecialist i Helsingborg, (MYH700866) och speglar arbetslivets kompetensbehov inom området.

Stora delar av utbildningen genomförs i projektgrupper i syfte att simulera en verklighetsnära miljö och arbetsmetodik genom utbildningens alla moment. De studerande introduceras tidigt till olika verktyg för agil projektmetodik, grupputveckling, konstruktiv feedback och medarbetarskap som är viktiga delar i samtliga kurser. Utbildningens elva kurser följer en röd tråd och kopplas samman med uppgifter som ökar i svårighetsgrad och komplexitet.

Samtliga kurser i utbildningen har en stor närvaro från arbetslivet. Den första kursveckan kommer de studerande att delas in i arbetsgrupper som tilldelas mentorsföretag som finns tillgängliga för de studerande under hela utbildningen genom månatliga halvdagsmöten förlagda på det aktuella företaget. Mentorsföretaget agerar samtalspartner för de studerande och bidrar till kursernas aktualitet och ger en koppling till branschen och yrkesrollen genom att bland annat diskutera alternativa lösningar och produkter till de pågående kursuppgifterna. Mentorsföretagen kommer också att medverka i att ta fram kursuppgifter, skarpa projekt samt uppslag och problemformuleringar till examensarbeten samt deltar i de studerandes redovisningar och presentationer.

Yrkesroller:

 • IT infrastrukturspecialist
 • Office 365/Microsoft Azure-specialist
 • Cloud Specialist
 • Cloud Infrastructure Specialist
 • Drifttekniker Molntjänster
 • Moln Integratör
 • 2nd/ 3rd line supporttekniker inom molntjänster

Mål med utbildningen

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • Datacentervirtualisering (Hyper-V och System Center)
 • Datorkommunikation och TCP/IP (Cisco CCNA)
 • Serveradministration och användarhantering (Windows Server 2016, Active directory)
 • Felsökningmetodik
 • Dokumentationsteknik
 • Publika molnstjänster och implementation av hybrida molnlösningar
 • Arbete i projektgrupper enligt agil projektmetodik
 • Strategi/design av molntjänster
 • Säkerhetsaspekten kring molntjänster

 Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Planera, implementera, övervaka och felsöka virtuella miljöer
 • Planera, implementera, övervaka och felsöka molntjänster
 • Planera, implementera, övervaka och felsöka nätverk
 • Självständigt ge förslag på lösningar utifrån givna förutsättningar
 • Arbeta med felsökning och dokumentation i projektgrupp
 • Hålla muntliga presentationer och förklara affärsnyttan i olika lösningar
 • Designa, implementera virtuella plattformar och molninfrastrukturer
 • Utföra migrering av befintliga tjänster och användare till molntjänster
 • Beakta säkerhet och användarvänlighet i sitt dagliga arbete

 Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Kunna arbeta på 2nd/3rd linesupport inom nätverks- och serveradministration
 • Kunna arbeta på 2nd/3rd linesupport inom molntjänster och användarhantering
 • Kunna arbeta som IT-konsult inom nätverks- och serveradministration
 • Kunna arbeta som IT-konsult inom molntjänster och användarhantering
 • Kunna designa och implementera hybrida molnlösningar
 • Kunna övervaka och felsöka hybrida molnlösningar
 • Kunna motivera säkerhetsåtgärder i såväl nya som befintliga miljöer
Kurser/HuvudmomentPoäng
Windows Server 201630 p
CISCO, CCNA25 p
Active Directory25 p
PowerShell20 p
Microsoft Azure30 p
Office 365, Identities and Requirements30 p
Managing BYOD (Intune)20 p
Office 365 – Enabling Services30 p
Windows Server Networking20 p
Examensarbete30 p
Lärande i Arbete80 p

 

KURSER: 

Windows Server 2016 – 30 P

Detta är utbildningens första kurs där det ges en introduktion till yrkesrollen, arbetsområdet och arbetsuppgifterna som Cloud Infrastructure Specialist. Kursen syftar till att ge färdigheter i konfiguration, drift och felsökning av serveroperativsystemet Windows Server 201 och de tjänster som finns i detta. Kursens innehåll motsvarar valda delar ur Microsoftcertifiering 70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016, där de valda delarna motsvarar vad som används ute i arbetslivet. Under kursens gång kommer de studerande att arbeta i projektgrupper för att lösa ett case utifrån givna förutsättningar, detta case kommer att byggas på under kommande kurser genom hela utbildningen.

Kursen innehåller också en introduktion i agil projektmetodik, grupputveckling samt gruppdynamiska processer. I utbildningens följande kurser kommer dessa moment att ingå. 

Kursmoment

 • Agil projektmetodik, grupputveckling och konstruktiv feedback
 • Installation, uppgradering och migrering av servrar och tjänster
 • Installation och konfiguration av Nano Server
 • Konfiguration och administration av lagringslösningar inom Windows Server 2016
 • Installation och konfiguration av virtualiseringsplattformen Hyper-V
 • Skapande, konfiguration och drift av virtuella maskiner och virtuella nätverk
 • Implementation av hög tillgänglighet
 • Introduktion till System Center Virtual Machine Manager och privata moln
 • Skapa och hantera Windowscontainrar
 • Övervakning och felsökning inom samtliga tekniska kursmoment
 • Användning av PowerShell 

CISCO, CCNA –  25 P

Kursen bygger vidare på den studerandes förkunskaper från gymnasiekurserna Datorkunskap (DAA1201) och Datorkommunikation (DTR1201). Kursen syftar till att ge den studerande specialistkunskap inom routing- och switchingtekologiger samt felsökning av nätverk och genomförs i samarbete med Halmstad högskola. Kursens innehåll motsvarar Ciscocertifiering 200-125. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna konfigurera, underhålla, segmentera och felsöka ett nätverk för ett medelstort företag och tillämpa detta i en praktisk uppgift som är en vidareutveckling av den praktiska uppgiften från föregående kurs. Detta case ska lösas i grupp enligt agila projektmetoder. Studerandegruppen får genom sin uppföljning med sitt mentorsföretag en inblick i alternativa produkter och lösningar.

Kursmoment

 • Agil projektmetodik, grupputveckling och konstruktiv feedback
 • Grunder i nätverksteknik (med bl a TCP/IP protokoll och modeller)
 • LAN och Switchingtekniker (design och begrepp)
 • IPv4 adressering och subnetting (uträkningar och analys)
 • IPv6 adressering och implementation (grunder och implementation)
 • Routing och switching – (konfiguration med både IPv4 + IPv6)
 • Adressöversättning (IPv4) och tjänster
 • IPv4-routing (felsökning, redundans, säkerhet)
 • IPv4/IPv6-routingprotokoll (OSPF, EIGRP)
 • Hantering av molnresurser från företagsnätverk (hybrida moln)
 • Konfiguration och administration av VLAN
 • Konfiguration och administration av VPN
 • Installation, konfiguration och felsökning av nätverkshårdvara 

Active Directory – 25 P

Kursen syftar till att ge de studerande specialiserad kunskap om katalogtjänsten Active Directory i en Windows Server 2016-miljö. De studerande får lära sig att konfigurera och hantera en lokal katalogtjänst. Kursen ger även praktisk kompetens och förståelse för hur Active Directory Federation Services (ADFS) och Active Directory Certificate Services (AD CS) fungerar. De studerande får en introduktion i konceptet Single Sign On (SSO). Strategiska val i planering och implementering av ADFS kommer också behandlas, med fokus gällande integration med publika molntjänster.

Kursens innehåll motsvarar valda delar ur Microsoftcertifiering 70-742: Identity with Windows Server 2016.

De studerande kommer att arbeta vidare i grupp med case från föregående kurser och bygga på och implementera dessa tjänster från tidigare scenarion. Kursens projektuppgift ska lösas i grupp enligt agila projektmetoder. Studerandegruppen får genom uppföljning med sitt mentorsföretag en inblick i alternativa produkter och lösningar.

Kursmoment

 • Agil projektmetodik, grupputveckling och konstruktiv feedback
 • Användning och konfiguration av Microsofts katalogtjänst Active Directory
 • Hantering och installation av ADFS och WAP
 • Hantering av PKI med AD CS
 • Hantering av användare och behörigheter
 • Installing and configuring Active Directory Services
 • Hantering av användare, grupper och datorer
 • Hantering av Group Policys and Organizational Units
 • Domains and Trusts, Active directory sites and replication
 • Hantering av Single Sign On (SSO) med ADFS
 • Användning av PowerShell

PowerShell – 20 p

I denna kurs får de studerande specialiserad kunskap i att använda PowerShell för att förenkla och automatisera administration av servertjänster. Denna kurs bygger vidare på kunskap från tidigare kurser där de studerande fått använda färdiga script. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna skapa, felsöka och anpassa script i PowerShell. Den studerande ska under kursens gång skapa script för att automatisera och förenkla administrativa processer i det case de arbetar med löpande under utbildningens gång. De praktiska uppgifterna ska lösas i grupp enligt agila projektmetoder. Studerandegruppen får genom uppföljning med sitt mentorsföretag en inblick i alternativa produkter och lösningar.

Kursmoment

 • Agil projektmetodik, grupputveckling och konstruktiv feedback
 • Introduktion till PowerShell script
 • Användning och anpassning av PowerShellscript
 • Hantering av PowerShellmoduler
 • Cmdlets for administration
 • PowerShell Pipeline
 • PowerShell drives och WMI/CIM
 • PowerShell variabler, array och hashtabeller
 • Från script till funktion
 • Felhantering och felsökning av script
 • PowerShell-profiler
 • Desired State Configuration (DSC) 

Microsoft Azure – 30 P

I denna kurs får de studerande lära sig att hantera IaaS-tjänsterna i Microsoft Azure. De studerande får praktisk och teoretisk kunskap om hur man skapar och administrerar virtuella nätverk, virtuella maskiner och andra tjänster som erbjuds i Microsofts publika molntjänst, som till exempel Azure SQL och Web apps. Den studerande kommer också att lära sig hantera backup, replikering, lagring och hybrida kopplingar. Kursen kommer även att behandla grunderna i Azure AD. De studerande kommer att arbeta i grupper under kursens gång där de ska göra strategiska val gällande tjänster i Azure utifrån givna förutsättningar i case-uppgiften. Kursen motsvarar innehåll från Microsoftcertifiering 70-533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions. De praktiska uppgifterna ska lösas i grupp enligt agila projektmetoder. Studerandegruppen får genom uppföljning med sitt mentorsföretag en inblick i alternativa produkter och lösningar.

Kursmoment

 • Agil projektmetodik, grupputveckling och konstruktiv feedback
 • Hantering av publik IaaS-tjänst
 • Skapa och hantera apptjänster (Web apps och Azure SQL)
 • Skapa och hantera virtuella maskiner och containers samt lagring i Azure
 • Virtuella nätverk och VPN-anslutningar i Azure
 • Säkerhet, redundans och övervakning i Azure
 • Användarhantering i Azure AD
 • Hantering av administratörsroller och behörigheter (RBAC)

 Office 365 – Identities and Requirements – 30 p

Denna kurs ger de studerande en introduktion till hantering och konfigurering av Microsofts molntjänst Office 365. Kursen syftar på att ge de studerande praktiska och teoretiska färdigheter inom användarhantering inom Office 365 och de tjänster som erbjuds. Kursen behandlar även Azure AD på en specialiserad nivå där stort fokus ligger på att skapa hybrida lösningar med hjälp av verktyget Azure AD Connect. De studerande kommer att dra nytta av kunskaper från tidigare kurser inom ADFS för att implementera Single Sign On (SSO) mot Office 365 som en vidareutveckling av de caseuppgifter som sträcker sig över hela utbildningen. Kursen motsvarar innehåll från Microsoftcertifiering 70-346: Managing Office 365 Identities and Requirements. De praktiska uppgifterna ska lösas i grupp enligt agila projektmetoder. Studerandegruppen får genom uppföljning med sitt mentorsföretag en inblick i alternativa produkter och lösningar.

 Kursmoment

 • Agil projektmetodik, grupputveckling och konstruktiv feedback
 • Metoder för, och säkerställande av god användarvänlighet för slutanvändare
 • Hantering av användare, grupper och behörigheter
 • Administratörsroller
 • Licenshantering
 • Installation, konfiguration och felsökning av Azure AD Connect
 • Felsökning och övervakning av Office 365
 • Lösenordshantering och policies
 • Hantering av domäner och DNS-records 

Managing BYOD– 20 p

Denna kurs behandlar Mobile Device Management (MDM) och Bring Your Own Device (BYOD) där de studerande får lära sig att hantera slutanvändares mobila enheter. Hanteringen sker med hjälp av Intune, System Center Configuration Manager (SCCM) och Microsoft 365. Kursen syftar till att ge de studerande färdigheter i att konfigurera AD-integration och förmåga att dra nytta av funktioner som erbjuds för att kunna skapa en säker lösning för olika enheter. Dessa tekniker ska sedan implementeras i det case som de studerande gruppvis arbetar med. De praktiska uppgifterna ska lösas i grupp enligt agila projektmetoder. Studerandegruppen får genom uppföljning med sitt mentorsföretag en inblick i alternativa produkter och lösningar.

Kursmoment

 • Agil projektmetodik, grupputveckling och konstruktiv feedback
 • Metoder för, och säkerställande av god användarvänlighet för slutanvändare
 • Hantering av mobila enheter (Android, iOS, Windows)
 • Deployment av operativsystem och program/appar
 • Säkerhet för enheter, appar och program
 • Konfiguration av Microsoft 365
 • Installation och konfiguration av SCCM
 • Konfiguration av Intune
 • Felsökning och optimering av Microsoft 365, Intune och SCCM
 • Integration med Azure AD och on-premise AD

Office 365 – Enabling Services – 30 p

Kursen syftar på att ge de studerande färdigheter i att konfigurera och administrera de tjänster som erbjuds i Office 365. Fokus för kursen är tjänsterna Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive och Skype for Business men kommer även att behandla Teams och Office 365 ProPlus. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna konfigurera och felsöka dessa tjänster samt utifrån givna förutsättningar kunna ge förslag på olika lösningar som ska implementeras i en case-uppgift. Kursen motsvarar innehåll från Microsoftcertifiering 70-347: Enabling Office 365 Services. De praktiska uppgifterna ska lösas i grupp enligt agila projektmetoder. Studerandegruppen får genom uppföljning med sitt mentorsföretag en inblick i alternativa produkter och lösningar.

Kursmoment

 • Agil projektmetodik, grupputveckling och konstruktiv feedback
 • Metoder för, och säkerställande av god användarvänlighet för slutanvändare
 • Hantera olika deploymentscenarion för Office 365 ProPlus
 • Konfiguration av SharePoint Online och OneDrive
 • Skapa och administrera SharePoint Online site collections
 • Planera och konfgurera Exchange Online för ett säkert mailflöde
 • Konfigurera och felsöka Skype for Business
 • Hantera olika typer av policies för bevarande av företagskritisk information 

Windows Server Networking – 20 P

Kursen syftar till att ge den studerande specialiserade kunskaper kring administration av Windows Server 2016. Kursen motsvarar valda delar från Microsoftcertifiering 70-741: Networking with Windows Server 2016 och har fokus på de nätverkstjänster som finns att tillgå i detta operativsystem. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna konfigurera och felsöka tjänsterna DNS och DHCP. Den studerande ska även ha kunskap om olika lösningar för fjärråtkomst som ska implementeras i den pågående caseuppgiften. Vidare kommer kursen behandla avancerad nätverksvirtualisering med Switch Embedded Teaming (SET) och Software Defined Networking (SDN). De praktiska uppgifterna ska lösas i grupp enligt agila projektmetoder. Studerandegruppen får genom uppföljning med sitt mentorsföretag en inblick i alternativa produkter och lösningar. 

Kursmoment

 • Agil projektmetodik, grupputveckling och konstruktiv feedback
 • Switch Embedded Teaming (SET) och lastbalansering
 • Software Defined Networknig (NVGRE, HNV, VXLAN)
 • Konfiguration och felsökning av DNS
 • DNS Policies och andra säkerhetsåtgärder
 • Konfiguration och felsökning av DHCP

Fjärråtkomstlösningar (DirectAccess, VPN) 

Examensarbete – 30 P

De studerande ska under denna kurs självständigt sammanställa en rapport där alternativa produkter jämförs (till exempel Azure och Amazon). Kursen syftar till att möjliggöra en fördjupning och sammanfattning av utbildningen och den studerande kan antingen genom ett skarpt projekt från arbetslivet göra detta eller genom att arbeta med valfri fördjupning av någon del av utbildningen. Den studerande får feedback på sitt arbete i samband med den muntliga presentation som ska genomföras som examination för kursen.

Kursmoment

 • Begrepp som används vid rapportskrivning.
 • Rapportskrivning och dess olika moment.
 • Självständigt formulera en avgränsad frågeformulering för arbetet.
 • Samla in data och sammanställa resultat.
 • Självständigt analysera och dra slutsatser utifrån insamlad data som leder till fördjupat lärande och professionell utveckling.
 • Producera en rapport samt muntligt presentera denna.
 • Självständigt granska och opponera på en skriftlig rapport.

 Lärande i Arbete  – 80 P

Syftet med denna kurs är att de studerande ska ges möjlighet att tillämpa sina under utbildningen inhämtade kunskaper och genom praktisk tillämpning fördjupa och utveckla dessa under en näringslivsförlagd praktikperiod. Under LIA-perioden ska den studerande få en introduktion till branschen och få en förståelse för yrkesrollen och vilka krav på kompetens som ställs på medarbetare. Den studerande ska utföra relevanta arbetsuppgifter under handledning som sedan ska resultera i en skriftlig LIA-rapport.

Kursmoment

 • Felsökning, backup och användarsupport
 • Teknisk dokumentation och ärendehanteringssystem
 • Designa, installera, konfigurera och administrera olika typer av IT infrastrukturtjänster
 • Administrera användare, grupper och licenser
 • Administrera och automatisera servrar med till exempel scriptspråket Powershell
 • Implementera, underhålla och övervaka molnmiljöer med till exempel Microsoft Azure
 • Arbeta i team som styrs med i branschen etablerade projektmetoder
 • Övervaka, felsöka, korrigera fel samt kommunicera åtaganden på såväl svenska som engelska
 • Skriva loggbok
 • Rapportskrivning av LIA-rapport samt muntlig presentation av denna

 

Dela sidan: