Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i

 • I projektledning, muntlig presentation och rapportskrivning
 • I projektmetodik och ledning, arbetsorganisation, företagsprocesser och informationssystem
 • Om kvalitetssystem och kvalitetssäkring samt orientering inom miljösystem samt miljöteknik och arbetsmiljö
 • I matematik som används för CAD-konstruktion samt för mekanik och hållfasthetslära.
 • Om ritteknik och solidmodellering och hur detta tillämpas för att skapa 2D och 3Dmodeller, ritningsunderlag och tredimensionella sammanställningar inom konstruktion.
 • Om parametriska 3D modeller, toleransberäkningar, solidmodellering och rörelsesimulering
 • Om maskinteknik viktiga konstruktionselement
 • Om hur konstruktionselement är uppbyggda och påverkas av krafter, moment och materialval
 • Om mekanik och hållfasthetslära
 • Om de krafter som verkar på konstruktioner med avseende på hållfasthet och mekanik
 • Om grundläggande ekonomiska principer för produktutvecklingsprocessen
 • Om budgetering, investerings- och produktkalkyler
 • Om produktionsteknik
 • Om tillverkningsmetoder samt olika metoder för att förbättra och analysera produktionsprocesser

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • Leda projekt och tillämpa muntlig presentation och rapportskrivning
 • Styra projekt med tanke på miljöledningssystem, miljöstandarder och systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Kunna använda matematik som används för CAD-konstruktion samt för mekanik och hållfasthetslära
 • Använda CAD i hela kedjan från produktutveckling till produktion
 • Självständigt kunna skapa 2D och 3Dmodeller som är produktionsanpassade
 • Självständigt kunna utföra beräkningar för att kunna utforma en korrekt konstruktion med rätt materialval
 • Konstruera enligt kravspecifikation
 • Konstruera maskinteknik viktiga konstruktionselement med tanke på krafter, moment och materialval
 • Kunna beräkna krafter och moment som påverkar en konstruktion
 • Skapa ekonomiska redovisningar samt kravspecifikationer för en produkt
 • Kunna jämföra olika produktionsupplägg samt kommunicera resultat av t.ex. FMEA till relevanta intressenter

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • Arbeta som projektledare/CAD-konstruktör
 • Tillämpa miljöledningssystem, miljöstandarder och systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Analysera modeller i ett CAD-system
 • Utföra matematiska beräkningar som används för CAD-konstruktion samt för mekanik och hållfasthetslära
 • Optimera och skapa olika typer av CAD modeller
 • Dokumentera och redovisa resultat av hållfasthets- och mekanikberäkningar
 • Genomföra ändringar hos konstruktioner efter beräkningsresultat
 • Kunna fördjupa och/eller bredda sina kunskaper i områden som ryms inom kursplanen och självständigt planera och genomföra uppgifter
 • Förstå och redovisa resultatet av ekonomiska rapporter samt ta beslut utifrån dessa
 • Följa och kommunicera projektplaner samt dokumentera projektresultatet
 • Kunna motivera val av tillverkningsmetod och material

Kurser och poäng
Verksamhetskompetens och projektledning, 20
CAD 1, 35
CAD 2, 40
Examensarbete, 30
Maskinelement, 35
Mekanik och hållfasthetslära, 50
Matematik för CAD-konstruktörer, 20
LIA 1, 60
LIA 2, 60
Produktionsekonomi, 20
Produktionsteknik, 30
Summa: 400 YH-poäng

Verksamhetskompetens och projektledning, 20 YH-poäng

Kursen ska ge djupa teoretiska och praktiska kunskaper i projektledning, muntlig presentation och rapportskrivning. I kursen ingår projektmetodik och ledning, arbetsorganisation, företagsprocesser och informationssystem, kvalitetssystem och kvalitetssäkring samt orientering inom miljösystem, miljöteknik och arbetsmiljö. De studerande ska få avancerade kunskaper om modern arbetsorganisation och hur ett tillverkande företag är uppbyggt och fungerar, samt kunskaper om företags verksamhetsprocesser och informationssystem, kvalitetsledningssystem och kvalitetsstandarder. Den studerande får utifrån teorin en orientering inom miljöledningssystem, miljöstandarder och systematiskt arbetsmiljöarbete.

CAD 1, 35 YH-poäng

Kursens syfte är att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för ritteknik och solidmodellering och hur detta tillämpas för att skapa 2D och 3Dmodeller, ritningsunderlag och tredimensionella sammanställningar inom konstruktion. Kursen ger den studerande djup förståelse för möjligheterna med CAD och hur det används i hela kedjan från produktutveckling till produktion och life cycle management.

Målen med kursen är att den studerande skall få kunskap, färdighet och kompetens att självständigt kunna skapa 2D och 3Dmodeller som är produktionsanpassade.

CAD 2, 40 YH-poäng

Kursens syfte är att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper om parametriska 3D modeller, toleransberäkningar, solidmodellering och rörelsesimulering.

Målet med kursen är att den studerande skall få kunskap, färdighet och kompetens att självständigt kunna skapa komplexa tillverkningsunderlag genom 2D och 3Dmodeller som är produktionsanpassade utifrån olika konstruktionsvillkor.

Examensarbete, 30 YH-poäng

Examensarbete ska fungera som ett uppdrag åt arbetslivet. Uppdragets innehåll bygger på den kompetens som upparbetats i såväl de skolförlagda kurserna som i LIA-kurserna. Examensarbetet kan även vara en egen vald fördjupningsuppgift inom ramen för denna utbildning. Examensarbetet ska ge insikt i hur man professionellt hanterar verkliga problemställningar. Den studerande ska fördjupa och/eller bredda sina kunskaper i områden som ryms inom kursplanen och självständigt planera och genomföra uppgiften. Examensarbetet presenteras skriftligt och muntligt inför en examinationskommitté som betygs bedömer arbetet.

Maskinelement, 35 YH-poäng

Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för maskinteknik viktiga konstruktionselement som skruvförband, axellagringar, tätningar, kopplingar, bromsar, växlar m.m. Kursen ger kunskaper om hur konstruktionselement är uppbyggda och påverkas av krafter, moment och materialval.

Målet med kursen är att den studerande skall få kunskap, färdighet och kompetens att självständigt kunna utföra beräkningar för att kunna utforma en korrekt konstruktion med rätt materialval.

Mekanik och hållfasthetslära, 50 YH-poäng

Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för inom mekanik och hållfasthetslära. Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar sina kunskaper om de krafter som verkar på konstruktioner med avseende på hållfasthet och mekanik. Den studerande ska utveckla specialiserade kunskaper för att kunna beräkna krafter och moment som påverkar en konstruktion. Den studerande utvecklar sina färdigheter i att utföra friläggning av krafter för att sedan utföra beräkningar på dessas påverkan på konstruktionen. Den studerande har efter avslutad kurs kompetens för att förstå och redovisa resultatet av beräkningar inom mekanik och hållfasthetslära samt föreslå förändringar på konstruktionen utifrån resultatet.

Matematik för CAD-konstruktörer, 20 YH-poäng

Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för matematik som används för CAD-konstruktion samt för mekanik och hållfasthetslära. Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar sina kunskaper om hur man beräknar de krafter och moment som påverkar konstruktioner. Studerande kommer att lära sig grunder inom statik och dynamik och kunna behärska begrepp som kraftsystem, jämvikt, masscentrum samt lägesvektorer, krafter, kraftmoment och hastigheter.

Den studerande utvecklar sina färdigheter i att utföra beräkningar som påverkar CAD-konstruktionen. Den studerande har efter avslutad kurs kompetens för att förstå och redovisa beräkningar som kommer att användas inom CAD-konstruktion, samt mekanik och hållfasthetslära.

LIA 1, 60 YH-poäng

Målet med den kursen är att de studerande skall få en bred inblick i rollen som CAD-konstruktör och få

kännedom om olika CAD-verktyg. De studerande arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter utifrån de olika kursmoment som gåtts igenom och får på så sätt en fördjupad förståelse för teorin i praktiken. De studerande skall under LIA:an göra en analysuppgift utifrån valt tekniskt område som presenteras både för skolan och det aktuella LIAföretaget.

LIA 2, 60 YH-poäng

Målet med kursen är att de studerande skall ha färdighet att självständigt kunna planera ett projekt inom CAD-konstruktion där de studerande får använda sig av samtliga kunskaper med fokus på konstruktion, ekonomi, och projektledning. Under projektet finns handledare tillgänglig som bollplank.

De studerande får också arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter och fördjupar på så vis de teoretiska kunskaperna för utbildningens alla delar.

Produktionsekonomi, 20 YH-poäng

Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för produktutvecklingsprocessens olika delar, metoder och verktyg samt grundläggande ekonomiska principer.

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar sina kunskaper för att delta i produktutvecklingsprocessen kring en konstruktion enligt befintliga metoder och med rätt verktyg. Budgetering, investerings- och produktkalkyler är andra mål som ingår i denna kurs. Den studerande ska utveckla specialiserade kunskaper för de processer som förekommer vid design- och konstruktionsarbete tex. skissteknik och konceptutveckling. Vidare specialiserade kunskaper som studenterna kommer att utveckla är ekonomiska beräkningsverktyg samt kunskap om kravställning. Den studerande utvecklar sina färdigheter i att utföra produktutveckling med hjälp av befintliga stödmetoder (FMEA, tillgänglighetsanalys, tillförlitlighetsanalys och Lean-koncept). Skapa ekonomiska redovisningar samt kravspecifikationer för en produkt. Den studerande har efter avslutad kurs kompetens för att förstå och redovisa resultatet av ekonomiska rapporter samt ta beslut utifrån dessa, produktutvecklingsprocesser och koncept. Följa och kommunicera projektplaner samt dokumentera projektresultatet.

Produktionsteknik, 30 YH-poäng

Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för tillverkningsmetoder samt olika metoder för att förbättra och analysera produktionsprocesser.

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar sina kunskaper inom tillverkningsteknik, materialhantering, produktionslayouter samt olika bearbetningsmetoder. Den studerande ska utveckla specialiserade kunskaper inom materialval med hänsyn till funktion, miljö, hantering och tillverkning. Vidare ska studenten utveckla specialiserade kunskaper för användning FMEA mot produktion samt metoder för förbättring t.ex. Lean, Kanban och Kaizen. Specialiserade kunskaper inom de vanligaste bearbetningsmetoderna och tillverkningsprocesserna innefattas också av denna kurs. Den studerande utvecklar sina färdigheter i att konstruera utifrån de krav vald tillverkningsmetod och materialval kräver. Genomföra förbättringar av processer med hjälp av kända metoder t.ex. FMEA. Den studerande har efter avslutad kurs kompetens för att jämföra olika produktionsupplägg samt kommunicera resultat av t.ex. FMEA till relevanta intressenter. Studenten kan motivera val av tillverkningsmetod och material.

 

Dela sidan: