Omfattning

400 YH-poäng = 80 veckor
5 YH-poäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier

Förkunskapskrav

 • Matematik 2 (Matematik B) eller motsvarande kunskaper
 • Engelska 6 (Engelska B) eller motsvarande kunskaper
 • Programmering A

Mål med utbildningen

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • Programspråket C#
 • Databaser
 • T-SQL/SQL
 • Entity Framework
 • NET.MVC
 • API
 • PHP
 • Agil metodik

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Programmera med programspråket C#
 • Kunna bygga databaser med SQL Server och Azure
 • Ställa frågor mot databasen för att läsa, skriva och uppdatera
 • Bygga databas-lager med Entity Framework och C#
 • Bygga databasdrivna hemsidor med MVC
 • Skapa och använda tjänster genom Web.API
 • Utveckla webbsidor med PHP

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Självständigt programmera objektorienterat och säkert med C#
 • Kunna skapa och modellera databaser till normaliseringsform 3
 • Kunna arbeta agilt i team med hjälp av Scrum
 • Kunna ställa frågor mot SQL-server
 • Kunna bygga databasdrivna hemsidor med MVC
 • Använda Entity Framework

Metodik i utbildningen

Front-end och back-end är begrepp som används inom webbutveckling för att beteckna den bearbetning som sker av eller nära användaren (användargränssnittsorienterad bearbetning – front-end) och själva basbearbetningen (ofta på servernivå – back-end). Båda dessa grupperingar av tekniker har egna yrkesgrupper som jobbar med respektive område, front-end utvecklare och back-end utvecklare. Yrkesgrupperna är dock starkt sammanflätade i många avseenden, och en förståelse för varandras arbete är en viktig pusselbit vid webbutveckling.

Med några års arbetslivserfarenhet kommer både en front-end och back-end utvecklare att ha fått så stor kompetens inom det andra området att de kan jobba inom båda områdena, och kan då titulera sig Fullstack-utvecklare.

Denna utbildning är starkt integrerad med utbildningen Front-end developer för att de studerande skall få så stor praktisk erfarenhet av webbutveckling som möjligt. Fokus ligger på back-end teknik, men projektarbeten tillsammans med front-end utvecklare genom agil utvecklingsmetodik är en röd tråd genom denna utbildning.

Kursen projektmetodik med Scrum är gemensam för båda utbildningarna och ger de studerande förutsättningar att kunna jobba agilt med webbutveckling gemensamt.

Bryggan mellan front-end och back-end är oftast HTML5 och CSS3, därför ingår denna kurs i båda utbildningarna (i olika längd).

Projektarbeten i de båda utbildningarna sker under kurserna CMS projektarbete, koppling mot front-end och WEB.API, koppling mot front-end.

Kursen examensarbete har samma längd på båda utbildningarna och ger de studerande möjlighet att samarbeta under sitt examensarbete. Även kurserna LIA1 och LIA 2 har samma längd och ger arbetsgivare möjlighet att ta emot både en front-end och back-end utvecklare samtidigt på LIA.

 

Kurser och Poäng

C#, 20 YH-poäng
Webbsäkerhet, 20 YH-poäng
HTML, CSS, and JavaScript, 25 YH-poäng
Programmering med PHP och databaser, 40 YH-poäng
SQL – Azure, 20 YH-poäng
Entity Framework, 15 YH-poäng
ASP.NET.MVC, 40 YH-poäng
WEB.API, koppling mot frontend, 30 YH-poäng
LIA 1, 60 YH-poäng
LIA 2, 60 YH-poäng
CMS projektarbete, koppling mot Frontend, 30 YH-poäng
Examensarbete, 30 YH-poäng
Projektmetodik med Scrum, 10 YH-poäng

C# 20yh

I denna kurs lär den studerande sig att hantera programspråket C# på ett objektorienterat sätt. Vi går genom språkets syntaxer så att den studerande har en fast grund att stå på. Den studerande lär sig hur man översätter en verklig abstraktion av verkligheten till ett objekt i ett datorprogram. Detta ger en fördjupad förståelse för hur man kan använda C# samtidigt som man lär sig språket.

Ingående moment

 • Objektorienterad programmering
 • Objektorienterad modellering och design
 • Utvecklingsverktyg
 • Syntaxer: datatyper, loopar
 • Strukturer: Assembly, klasser, metoder
 • Interface och Abstract

Webbsäkerhet 20 yh

Kursen ska ge kunskaper om webbsäkerhet. De studerande får lära sig de metoder ett företag kan använda för att förbättra informationssäkerheten samtidigt som säkerhetsrisker minimeras. Den studerande får även kunskap i hur man tar ett helhetsgrepp om informationssäkerheten i ett företag. De studerande får inledande kunskaper om lagar och förordningar som berör dataintrång och skadlig kod.

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar, ska utveckla sina kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att kunna hantera olika typer av digitala hot såsom intrång och skadlig kod.

SQL – Azure 20 yh

I denna kurs lär den studerande sig att skapa databaser med SQL Server samt med molntjänsten Azure. Den studerande lär sig hur man bör tänka när man bygger databaser för att effektiviserar svarstider och datalagringsutrymme med tanke på skalbarhet. Vidare får den studerande lära sig hämta och skriva data till databasen med SQL-querys.

Ingående moment

 • Normalisering av databas till N3
 • Syntaxer: T-SQL, querys, Stored procedures, nycklar, views, triggers
 • Verktyg: SQL Server & Azure

Entity Framework 15 yh

I denna kurs lär den studerande sig att använda ramverket ADO.NET.Entity Framework för att arbeta i modeller av kod mot databaser. Det innebär att den studerande kommer att kunna jobba mot databasen med hjälp av programspråket C#. Detta kommer att användas för att skapa ett Data Access Layer som sen kommer att användas av flera applikationer för att koppla sig mot databasen.

Ingående moment

 • Skapa modeller med code first och database first
 • Hantera förändringar i databasen och modellen
 • Skapa ett data access layer (DAL)
 • LINQ fördjupning

ASP.NET MVC, 40 yh

I denna kurs lär den studerande sig att skapa webbsidor med ASP.NET.MVC för att publicera dem i Azure. Den studerande kommer att binda samman alla de föregående kurserna när vi skapar databaser, kopplar upp med Entity Framework och använder detta i MVC.

Ingående moment

 • HTML5 och CSS
 • Routing
 • Model, View, Controller
 • Scaffolding
 • Koppla mot databas med Entity Framework

WEB.API, koppling mot frontend 30 yh

Kursen syftar till att de studerande får lära sig att skapa och använda services(tjänster). Med ASP.NET Web API (application programming interface) lär sig de studerande att skapa snabba tjänster med http-protokollet. Tjänsterna publiceras i Azure med databaser som anropas.

Kursen syftar också till att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för webbutveckling som helhet genom att tillsammans med en front-end utvecklare skapa en webbtjänst genom ett projektarbete som bygger på agil utvecklingsmetodik.

Målet med kursen är att den studerande skall få kunskap, färdighet och kompetens för att självständigt och i team kunna utveckla webbsystem.

Ingående moment

 • Skapa och använda tjänster skapade i Azure
 • NET.Web API
 • Databaskopplade tjänster

LIA 1 60 yh

Kursen syftar till att studerande utvecklar kunskap om och förståelse för att självständigt kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter inom utbildningens område med hjälp av relevanta arbetsmetoder.

Målet är att förbereda de studerande för en framtida yrkesroll i en för utbildningen relevant arbetsmiljö och utveckla kunskaper inom webbutveckling, med inriktning mot Back-end. Kursen ska ge dig en ökad kunskap och förmåga att genomföra en praktisktillämpning av det teoretiska innehållet av utbildningen.

LIA 2 60 yh

Kursen syftar till att studerande utvecklar kunskap om och förståelse för att självständigt kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter inom utbildningens område med hjälp av relevanta arbetsmetoder.

Målet är att förbereda de studerande för en framtida yrkesroll i en för utbildningen relevant arbetsmiljö och utveckla kunskaper inom webbutveckling, med inriktning mot Back-end. Kursen ska ge dig en ökad kunskap och förmåga att genomföra en praktisktillämpning av det teoretiska innehållet av utbildningen.

Programmering med PHP och databaser 40 yh

I denna kurs lär de studerande sig grundläggande programmeringstekniker i PHP.
Skriptspråket PHP och databaser med SQL är tekniker för att bygga databasdrivna webbapplikationer.

Ingående moment

 • PHP-programmering i webbmiljö
 • Objektorienterad PHP-programmering
 • SQL, MySQL, databaskopplingar

HTML, CSS, and JavaScript 25 yh

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper om HTML, CSS och JavaScript, samt i hur HTML sammankopplas till CSS och andra resurser som t.ex. bilder, musik och video.

Målet med kursen är att den studerande ska genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att skapa, anpassa och formge en webbsida för olika plattformar samt få förståelse för funktionen hos interaktiva webbsidor.

CMS projektarbete, koppling mot Frontend 30 yh

Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för webbutveckling som helhet genom att tillsammans med en front-end utvecklare skapa ett CMS-system genom ett projektarbete som bygger på agil utvecklingsmetodik.

Målet med kursen är att den studerande skall få kunskap, färdighet och kompetens för att självständigt och i team kunna utveckla webbsystem.

Projektmetodik med Scrum 10 yh

Kursen syftar till att studerande utvecklar kunskaper och förståelse för agil projektledning genom Scrum.

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att driva ett projekt agilt.

Innehåll

 • Agil metodik
 • Agilt ledarskap

 

Examensarbete 30p

Syfte och mål: Kursen syftar till att studerande självständigt utvecklar och fördjupar sin kunskap om och förståelse för hur ett teoretiskt och empiriskt arbete inom utbildningens område samt i rapportskrivning, om möjligt på uppdrag av en extern uppdragsgivare, utförs. Vidare syftar kursen även till att uppfylla utbildningens övergripande examensmål, där den studerande ska kunna identifiera, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till studieområdet.   Examensarbetet kan vara en empirisk undersökning, ett utvecklingsarbete, en litteratur eller en dokumentstudie.

Dela sidan: