Allmänna avtalsvillkor – EC Utbildning AB- Webbutik

EC Utbildning AB

Östra Kanalgatan 5

211 41 Malmö

Orgnr: 556626-4387

Telnr: 040-6416300

Email: foretagskurser@ecutbildning.se

 

 1. Allmänt

EC Utbildning AB säljer distans- och klassrumsbaserade kurser via webbutik www.ecutbildning.se. Dessa allmänna avtalsvillkor gäller vid köp av utbildningar i EC Utbildnings webbutik. Genom att genomföra ett köp i webbutiken godkänner Kunden EC Utbildnings allmänna avtalsvillkor.

 1. Definitioner

2.1 Med distansutbildningar avses utbildningar där webbkurserna är digitala och innehåller interaktiva delar såsom föreläsningar, instuderingsfrågor, inlämningsuppgifter samt webforum. Utbildningar distribueras via Internet.

2.2 Med klassrumsbaserade kurser avses utbildningar som genomförs i EC Utbildnings lokaler alternativt i annan lokal vid överenskommelse med olika typer av upplägg och som kräver Kundens närvaro i olika omfattning enligt kursbeskrivning.

 1. Betyg

Vid köp av kurs i EC Utbildnings webbutik utfärdas inget betyg, utan endast diplom och/eller intyg kan erhållas. Vi önskemål om att erhålla ett diplom ska kursdeltagare kontakta EC Utbildning efter avslutad kurs på emailadress: foretagskurser@ecutbildning.se.

 1. Avtalets löptid

Avtalet gäller från det datum som köpet genomförts till och med det datum som kursen avslutats och Kunden erhållit intyg och eller diplom.

 1. Anmälan, ångerrätt och återbetalning

Reklamation och klagomål kan framföras och göras till EC Utbildning AB genom att skicka email till foretagskurser@ecutbildning.se alternativt genom att besöka EC Utbildning AB på adress enligt ovan och där påtala reklamation för representant för EC Utbildning AB.

5.1 Anmälan är bindande, med undantag från ångerrätten som återfinns i punkt 5.2.

5.2. Ångerrätt gäller i 14 dagar från det att Kunden mottagit en bokningsbekräftelse. Ångerrätten gäller under förutsättning att kursen inte är påbörjad i EC Utbildnings plattform eller i klassrum. Ångerrätten upphör således att gälla om tjänsten börjar utföras eller har fullgjorts under ångerfristen.

Det är viktigt att Kunden anger namn, ordernummer och kontaktinformation i sin kontakt med EC Utbildning. Om Kunden köpt flera kurser och ångrar något av köpen måste Kunden i sin kontakt med EC Utbildning ange vilken kurs det ångrade köpet gäller.

Det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten som Kunden kan ta del av på följande länk; http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett

För att åberopa ångerrätten skall kund fylla i blanketten och skicka via email till foretagskurser@ecutbildning.se

5.3 Återbetalning sker inom 14 dagar vid ångrat eller reklamerat köp.

 1. Betalning av kursavgiften

6.1 EC Utbildning godtar betalningar för kurser genom kortbetalning eller faktura på EC Utbildning AB:s webbutik.

6.2 Alla priser och avgifter är angivna exklusive moms.

6.3 Kursavgiften faktureras i förskott och skall vara betald före kursstart. Vid sen anmälan och i särskilda fall kan dock fakturering ske senare, alternativt i efterskott.

6.4 Betalning, inklusive mervärdesskatt, ska ske inom 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har EC Utbildning rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen.

6.5 Bokningsbekräftelse skickas via e-post i samband med anmälan. Av bokningsbekräftelsen kommer det att framgå att Kunden har samtyckt till att ångerrätten inte gäller om tjänsten påbörjats eller fullgjorts under ångerfristen.

 1. Villkor för om- och avbokning

Ombokningsreglerna gäller under förutsättning att ångerfristen i 5.2 löpt ut.

7.1 Ombokning av kursplats kan ske kostnadsfritt fram till 30 dagar före utbildningsstart. Vid ombokning 29–15 dagar före kursstart, utgår en administrativ avgift på 500 kr per kursdag, dock max 2 000 kr totalt. Vid ombokning 14 dagar före kursstart eller senare, debiteras hela avgiften. Kursplatsen kan överlåtas.

Avbokningsreglerna gäller under förutsättning att ångerfristen i 5.2 löpt ut.

7.2 Avbokning av kursplats kan ske kostnadsfritt fram till 30 dagar före utbildningsstart. Vid avbokning 29–15 dagar före kursstart debiteras 50 % av avgiften. Vid avbokning 14 dagar före kursstart eller senare, debiteras hela avgiften. Vid uppvisande av läkarintyg debiteras ingen avgift oavsett avbokningstillfälle.

 1. Inställd utbildning

Antalet platser på varje utbildning är begränsat likaså förbehåller EC Utbildning sig rätten att ställa in kurser vid för få (mindre än 8) antal deltagare. Vid inställd utbildning återbetalas hela kursavgiften, alternativt erbjuds Kunden plats på annan motsvarande utbildning.

 1. Försening

9.1 Leveransförsening inträffar om kursen inte ägt rum vid angiven tidpunkt och detta inte beror på att kursen ställts in på grund av att antalet kursdeltagare varit för få.

9.2 Beror leveransförseningen inte på Kunden, äger Kunden rätt att, ångra köpet och få kursavgiften återbetald.

 1. Kundens anslutning till distanskurs

10.1 EC Utbildning ska tillhandahålla distanskurs så att Kunden får tillgång till denna (dem) via internet. Detta förutsätter att Kunden har, och under avtalstiden upprätthåller, ett avtal med en internetoperatör som ger Kunden tillträde till internet.

10.2. I EC Utbildnings åtaganden innefattas inte att svara för support, underhåll, felsökning/-avhjälpning eller liknande åtgärd avseende mjuk- eller hårdvara hos Kunden.

 1. Teknik, åtkomst och aktivering av distanskurs

11.1. Kunden skall själv tillhandahålla dator med modern prestanda och virusskydd.

Kunden skall vid distansutbildning själv tillhandahålla Internetuppkoppling med erforderlig kapacitet för att kunna tillgodogöra sig webblektioner i realtid och kunna ta del av inspelade webblektioner.

Kunden skall själv tillhandahålla specifika programvaror om det framgår av kursbeskrivning. Dator skall i övrigt ha Officeprogram och webbläsare installerad.

11.2 I samband med bokningsbekräftelsen får Kunden information om anslutningsförfarandet till EC Utbildnings kurser.

 1. Ansvarsbegränsning

EC Utbildning är fritt från allt ansvar för skador och förluster, inräknat konsekvenser av att Kundens tillträde till distanskurs hindras tillfälligt eller permanent, till följd av avbrott och störning eller upphörande av Kundens uppkoppling mot internet.

 1. Force majeure

13.1 Om part förhindras att fullgöra sina förpliktelser av omständighet utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från andra påföljder.

13.2 Finner part att omständighet som omnämns i punkt 13.1 föreligger, ska detta snarast skriftligen meddelas andra parten.

13.3 Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre (3) månader på grund av omständighet angiven i punkt 13.1, äger part skriftligen frånträda avtalet.

 1. Rättigheter

14.1 All ägande- och upphovsrätt samt alla andra immateriella rättigheter som hänför sig till EC Utbildnings kurser tillkommer EC Utbildning AB.

14.2 Genom avtalet får Kunden, en, till avtalstiden begränsad, icke exklusiv nyttjanderätt till materialet i den form det presenteras på webbsidan.

14.3 Material får, om annat inte särskilt överenskommits, uteslutande användas för Kundens interna och privata bruk, vilket bl a betyder att Kunden inte äger rätt att till utomstående, i tryckt eller elektronisk form, sprida, tillgängliggöra eller överföra material. I Kundens nyttjanderätt innefattas inte heller rätt att mångfaldiga material från kursen.

 1. Överlåtelse av avtal

15.1 EC Utbildning äger rätt att överlåta, helt eller delvis, sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan.

 1. Behandling av personuppgifter

 

EC Utbildning kommer att behandla Kunders personuppgifter – namn, personnummer, adresser och telefonnummer samt eventuell arbetsgivare – genom att uppgifterna registreras i EC Utbildnings Kundregister i syfte att kunna kommunicera med Kund kring utbildningsinsatsen. EC Utbildning AB, Östra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö är personuppgiftsansvarig för denna behandling av personuppgifter.

Kunden har rätt att få information om behandlingen av de personuppgifter som berör denne själv och EC Utbildning AB kommer på begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. EC Utbildning tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Kunden har rätt att kontakta EC Utbildning för att få ut information om vilka uppgifter om denne själv vi behandlar, samt för att begära rättelse eller att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras fram till 3 år efter kursslut. Kontakt – foretagskurser@ecutbildning.se.

 1. Tvist

17.1 Tvist mellan Kunden och EC Utbildning angående tolkning och tillämpning av avtalet skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna.

17.2 I det fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten lösas av allmän svensk domstol enligt svensk rätt.

 
Ovanstående villkor är daterade 2017-08-22

 

Dela sidan: